We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Yüksək Dərəcəli Komponentlər

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Higher-order components are not commonly used in modern React code.

Yüksək dərəcəli komponentlər (Higher-Order Component, HOC) React-də komponent məntiqini yenidən istifadə etmənin qabaqcıl texnikasıdır. HOC-lər özlüyündə React API-ın bir parçası deyil, React-in kompozisiyalı təbiətindən ortaya çıxan modeldir.

Qısacası, yüksək dərəcəli komponent bir komponenti parametr olaraq qəbul edib, yeni bir komponent qaytaran funksiyadır.

const EnhancedComponent = higherOrderComponent(WrappedComponent);

Adi komponent propları UI-a çevirir, yüksək dərəcəli komponent isə komponenti başqa bir komponentə çevirir.

HOC-lər üçüncü tərəf React kitabxanalarında yayğındır, məsələn Redux-ın connect-i və ya Relay-in createFragmentContainer-i kimi.

Bu sənəddə yüksək dərəcəli komponentlərin niyə faydalı olduğunu və necə yazılacağını müzakirə edəcəyik.

HOC-lərin Cross-Cutting Concern-lər Üçün İstifadəsi

Qeyd

Əvvəllər cross-cutting concern-ləri ələ almaq üçün mixin-ləri təklif etdik. İndi isə, mixin-lərin xeyirindən daha çox ziyanı olduğunu anladıq. Mixin-ləri niyə ləğv etdiyimiz və mövcud komponentlərinizi necə dəyişə biləcəyiniz haqqında buradan oxuyun.

Komponentlər React-də kodu yenidən istifadə etmənin əsasıdır. Ancaq, bəzi problemlərin ənənəvi komponentlərlə həll oluna bilmədiyini görəcəyik.

Məsələn, gəlin xarici mənbədən aldığı yorumlar siyahısını render edən CommentList komponentinə baxaq:

class CommentList extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {
   // "DataSource" qlobal məlumatlar mənbəyidir
   comments: DataSource.getComments()
  };
 }

 componentDidMount() {
  // Dəyişikliklərə abunə olma
  DataSource.addChangeListener(this.handleChange);
 }

 componentWillUnmount() {
  // Dinləyicini təmizləmə
  DataSource.removeChangeListener(this.handleChange);
 }

 handleChange() {
  // Məlumat mənbəyi dəyişdikdə komponentin state-i yenilənir
  this.setState({
   comments: DataSource.getComments()
  });
 }

 render() {
  return (
   <div>
    {this.state.comments.map((comment) => (
     <Comment comment={comment} key={comment.id} />
    ))}
   </div>
  );
 }
}

İndi isə, bənzər formada, tək bloq yazısına abunə olan yeni komponent yazaq:

class BlogPost extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {
   blogPost: DataSource.getBlogPost(props.id)
  };
 }

 componentDidMount() {
  DataSource.addChangeListener(this.handleChange);
 }

 componentWillUnmount() {
  DataSource.removeChangeListener(this.handleChange);
 }

 handleChange() {
  this.setState({
   blogPost: DataSource.getBlogPost(this.props.id)
  });
 }

 render() {
  return <TextBlock text={this.state.blogPost} />;
 }
}

CommentListBlogPost eyni deyil — DataSource üzərində müxtəlif metodları çağırırlar və müxtəlif nəticələri render edirlər. Ancaq, əksər hissələri oxşardır:

 • Mount zamanı dəyişiklik dinləyicisini DataSource-a əlavə edir.
 • Məlumat qaynağı dəyişdikdə dinləyici içərisindən setState-i çağırır.
 • Unmount zamanı dəyişiklik dinləyicisini silir.

Təsəvvür edin ki, böyük bir applikasiyada DataSource-a abunə olma və setState-i çağırma dəsti hər dəfə təkrarlanacaq. Bizə bu məntiqin bir yerdə müəyyən edərək, bir çox komponent arasında istifadəyə imkan verən abstraksiya lazımdır. Burada yüksək dərəcəli komponentlər üzə çıxır.

CommentListBlogPost kimi komponentləri birbaşa yazmaq yerinə, bunları yaradan və DataSource-a abunə edən funksiya yaza bilərik. Bu funksiya abunə olduğu məlumatı prop kimi qəbul edən uşaq komponentini arqument kimi qəbul edəcək. Gəlin bu funksiyanı withSubscription adlandıraq:

const CommentListWithSubscription = withSubscription(
 CommentList,
 (DataSource) => DataSource.getComments()
);

const BlogPostWithSubscription = withSubscription(
 BlogPost,
 (DataSource, props) => DataSource.getBlogPost(props.id)
);

Birinci parametr əhatə olunacaq komponent, ikinci parametr isə DataSource və cari proplar əsasında məlumatları qəbul edən funksiyadır.

CommentListWithSubscriptionBlogPostWithSubscription render edildiyi zaman, CommentListBlogPost-a ən aktual məlumatları (DataSource-dan alınan) data propu ilə ötürürük:

// Bu funksiya komponent qəbul edir...
function withSubscription(WrappedComponent, selectData) {
 // ...və başqa bir komponenti qaytarır...
 return class extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
   this.state = {
    data: selectData(DataSource, props)
   };
  }

  componentDidMount() {
   // ... hansı ki, dəyişikliklərə abunə olur...
   DataSource.addChangeListener(this.handleChange);
  }

  componentWillUnmount() {
   DataSource.removeChangeListener(this.handleChange);
  }

  handleChange() {
   this.setState({
    data: selectData(DataSource, this.props)
   });
  }

  render() {
   // ... və əhatə olunmuş komponenti yeni məlumatlarla render edir!
   // Geri qalan propların necə ötürüldüyünə diqqət edin
   return <WrappedComponent data={this.state.data} {...this.props} />;
  }
 };
}

Qeyd edək ki, HOC qəbul etdiyi komponenti dəyişdirmir və ya davranışını kopiyalamır (varislik ilə), bunun yerinə HOC orijinal komponenti konteyner komponenti ilə əhatə edərək tərtib edir. HOC yan təsiri olmayan təmiz funksiyadır.

Vəssalam! Əhatə olunmuş komponent konteynerin bütün propları ilə birlikdə yeni data propunu alaraq nəticəni render edir. HOC məlumatların necə istifadə edildiyi ilə, əhatə olunmuş komponent isə məlumatın haradan gəldiyi ilə maraqlanmırlar.

withSubscription normal funksiya olduğundan, istədiyiniz qədər arqument əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, HOC-i əhatə olunmuş komponentdən daha da təcrid etmək üçün data propunun adının konfiqurasiyalı olmasını istəyə bilərik. Yəni, shouldComponentUpdate-i və ya məlumat mənbəyini konfiqurasiya edən bir arqument əlavə edə bilərik. Bunlar hamısı mümkündür, çünki HOC komponentin necə təyin olunduğuna tam nəzarət edir.

Komponentlər arasında olduğu kimi, withSubscription ilə əhatə olunmuş komponent arasındakı müqavilə tamamilə prop əsasındadır. Bu, əhatə olunmuş komponentə eyni propu təmin etdikcə bir HOC-i fərqli birinə dəyişdirməyi asanlaşdırır. Məsələn, bu məlumat əldə edən kitabxananı dəyişdirdiyinizdə faydalı ola bilər.

Orijinal Komponenti Dəyişdirməyin. Kompozisiya İstifadə Edin.

HOC içərisində komponentin prototipini dəyişdirməkdən (və ya başqa bir şəkildə dəyişdirməkdən) uzaq olun.

function logProps(InputComponent) {
 InputComponent.prototype.componentDidUpdate = function(prevProps) {
  console.log('Cari proplar: ', this.props);
  console.log('Əvvəlki proplar: ', prevProps);
 };
 // Orijinal əhatə olunacaq komponenti geri qaytarmamağımız, dəyişikliyin işarəsidir.
 return InputComponent;
}

// EnhancedComponent hər dəfə yeni proplar aldığında konsola yazacaqdır
const EnhancedComponent = logProps(InputComponent);

Bununla bağlı bir neçə problem var. Bunlardan biri InputComponent-in EnhancedComponent-dən ayrı istifadə oluna bilməməsidir. Daha əhəmiyyətlisi isə EnhancedComponent komponentini componentWillReceiveProps metodunu dəyişən HOC ilə əhatə etdikdə ilk HOC-nin funksionallığı ləğv ediləcəkdir! Əlavə olaraq, bu tip HOC-lər lifecycle metodları olmayan funksiya komponentləri ilə işləməyəcək.

Dəyişiklik edən HOC-lər sızıntılı bir abstraksiyadır. İstehlakçı digər HOC-lərlə münaqişənin qarşısını almaq üçün bu HOC-in nə dəyişdiyini bilməlidir.

Dəyişiklik etmə əvəzinə, HOC-lər, qəbul olunmuş komponenti konteyner komponenti ilə əhatə edərək kompozisiyadan istifadə etməlidir:

function logProps(WrappedComponent) {
 return class extends React.Component {
  componentDidUpdate(prevProps) {
   console.log('Cari proplar: ', this.props);
   console.log('Əvvəlki proplar: ', prevProps);
  }
  render() {
   // Komponent dəyişilmədən konteynerə qoyulur. Əla!
   return <WrappedComponent {...this.props} />;
  }
 }
}

Bu HOC, dəyişiklik edən əvvəlki HOC ilə eyni funksiyaya malikdir, lakin dəyişiklik edən HOC-in problemlərinə sahib deyil. Klas və funksiya komponentləri ilə bərabər dərəcədə yaxşı işləyəcəkdir. Təmiz bir funksiya olduğundan, digər HOC-lərlə, hətta özü ilə də tərtib edilə bilər.

HOC-lər ilə konteyner komponentləri adlı pattern arasında oxşarlıq görmüş ola bilərsiniz. Konteyner komponentlərinin köməyi ilə əsasən ümumi funksionallığı şəxsi funksionallıqdan ayırırıq. Konteynerlər, state-i və ya məlumata abunə olmanı və propları UI-ı render edən komponentlərə ötürməni idarə edir. HOC-lər tətbiqinin bir hissəsi olaraq konteynerlərdən istifadə edirlər. HOC-ləri parametrləşdirilmiş konteyner yaradıcısı olaraq düşünə bilərsiniz.

Konvensiya: Əhatə Olunmuş Komponentə Geri Qalan Propları Ötürün

HOC komponentə xüsusiyyətlər əlavə edir ancaq ilkin məqsədini dəyişdirməməlidir. HOC-dən qaytarılan komponentin əhatə olunmuş komponent ilə bənzər interfeysə sahib olacağı gözlənilir.

HOC-lər funksionallıqları ilə əlaqəsi olmayan propları əhatə etdikləri komponentlərə ötürməlidirlər. Əksər HOC-lərin aşağdakına bənzər render metodu var:

render() {
 // HOC-ə məxsus olan, ötürülməyəcək propların süzülməsi
 const { extraProp, ...passThroughProps } = this.props;

 // Əhatə olunmuş komponent üçün olan yeni proplar. Bunlar əsasən state dəyərləri və ya 
 // instansiya metodlarıdır.
 const injectedProp = someStateOrInstanceMethod;

 // Propların əhatə olunmuş komponentə ötürülməsi
 return (
  <WrappedComponent
   injectedProp={injectedProp}
   {...passThroughProps}
  />
 );
}

Bu konvensiya HOC-lərin mümkün qədər çevik və təkrar istifadəli olmasını təmin edir.

Konvensiya: Tərtib Edilə Bilmə Dərəcəsini Artırmaq

Bütün HOC-lər eyni görünmürlər. Bəzən yalnız əhatə olunacaq komponenti arqument kimi qəbul edirlər:

const NavbarWithRouter = withRouter(Navbar);

Adətən, HOC-lər əlavə arqumentlər qəbul edirlər. Relay-dən bir nümunədə komponentin məlumat asılılığını təyin etmək üçün konfiqurasiya obyekti istifadə olunur:

const CommentWithRelay = Relay.createContainer(Comment, config);

HOC çağırmanın ən yayğın yolu belə görünür:

// React Redux-dan olan `connect`
const ConnectedComment = connect(commentSelector, commentActions)(CommentList);

Təəccübləndiniz? Bunu bir-birindən ayırsaq, nələrin baş verdiyini görmək daha asand olacaq.

// connect başqa funksiyanı qaytaran funksiyadır
const enhance = connect(commentListSelector, commentListActions);

// Geri qaytarılmış funksiya HOC-dir, hansı ki komponenti 
// Redux store-a qoşaraq qaytarır
const ConnectedComment = enhance(CommentList);

Başqa sözlə, connect yüksək dərəcəli komponenti qaytaran yüksək dərəcəli funksiyadır!

Bu forma çaşdırıcı və ya lazımsız görünə bilər, lakin faydalı xassəyə malikdir. connect funksiyasından geri qaytarılan HOC tək arqumentlidir və Component => Component imzasına sahibdir. Qaydış növü ilə giriş növü eyni olan funksiyaları birlikdə tərtib etmək çox asandır.

// Bunu etmək əvəzinə...
const EnhancedComponent = withRouter(connect(commentSelector)(WrappedComponent))

// ... köməkçi birləşmə funksiyasından istifadə edə bilərsiniz
// compose(f, g, h) ilə (...args) => f(g(h(...args))) eynidir
const enhance = compose(
// Bunlar hər ikisi HOC-dir və tək arqument qəbul edirlər
 withRouter,
 connect(commentSelector)
)
const EnhancedComponent = enhance(WrappedComponent)

(Bunun sayəsində connect və digər genişləyən HOC funksionallığı eksperimental JavaScript dekorativləri olaraq istifadə edilə bilər.)

compose köməkçi funksiyası bir çox üçüncü tərəf kitabxanalar tərəfindən təmin edilir, lodash daxil olmaqla (lodash.flowRight kimi), Redux, və Ramda.

Konvensiya: Asan Dibaq Etmək üçün Görüntüləmə Adı Əlavə Edin

HOC tərəfindən yaradılan konteyner komponentləri digər komponentlər kimi React Developer Tools-da görünür. Dibaqı asanlaşdırmaq üçün HOC tərəfindən yaradılan komponentlərə özəl ad vermək olar.

Ən çox yayılmış texnika əhatə olunmuş komponentin adını sarmaqdır. Yəni, yüksək dərəcəli komponentiniz withSubscription adlanırsa və əhatə olunan komponentin adı CommentList-dirsə, görüntüləmə adı olaraq WithSubscription(CommentList) istifadə edirik:

function withSubscription(WrappedComponent) {
 class WithSubscription extends React.Component {/* ... */}
 WithSubscription.displayName = `WithSubscription(${getDisplayName(WrappedComponent)})`;
 return WithSubscription;
}

function getDisplayName(WrappedComponent) {
 return WrappedComponent.displayName || WrappedComponent.name || 'Component';
}

Xəbərdarlıqlar

Yüksək dərəcəli komponentlərlə işlədikdə ilk baxışda görünməyən bir neçə problemlərlə rastlaşa bilərsiniz.

HOC-ləri Render Metodu Daxilində İstifadə Etməyin

React-in fərqlilik alqoritmi (Rekonsilyasiya adlanır) mövcud alt ağacın yeniləmənsini və ya bu alt ağacı atıb yeni alt ağacın mount edilməsini təyin etmək üçün komponent şəxsiyyətindən istifadə edir. render-dən geri qaytarılmış komponent əvvəlki renderdəki komponent ilə eynidirsə (===), React rekursiv olaraq alt ağacı yenisi ilə fərqləndirərək yeniləyir. Əgər komponentlər eyni deyilsə, əvvəlki alt ağac tamamilə unmount edilərək yenisi ilə əvəz edilir.

Normalda bu bizi maraqlandırmır. Ancaq HOC-lər üçün vacibdir, çünki bu komponentin render metodu daxilində HOC tətbiq etmənin necə problemli olduğunu bildirir:

render() {
 // Hər renderdə EnhancedComponent-in yeni versiyası yaranır
 // EnhancedComponent1 !== EnhancedComponent2
 const EnhancedComponent = enhance(MyComponent);
 // Bu, bütün alt ağacın hər dəfə unmount və yenidən mount edilməsinə səbəb olur!
 return <EnhancedComponent />;
}

Buradakı problem yalnız performansla bağlı deyil. Bir komponenti yenidən mount etmə bu komponentin state-ni və bütün uşaqlarının state-ni itirməsinə səbəb olur.

Bunun əvəzinə, HOC-ləri komponent tərifi xaricində tətbiq edin. Bu yolla komponent şəxsiyəti qalıcı olacaqdır və React yenidən render etdikdə eyni komponent ilə müqayisə edəcəkdir.

Bəzi nadir hallarda HOC-i dinamik olaraq istifadə etmək istəsəniz, bunu komponentin lifecycle metodları və ya konstruktoru içərisində edə bilərsiniz.

Statik Metodlar Kopiyalanmalıdır

Bəzən React komponentində statik metod təyin etmək faydalıdır. Məsələn, Relay konteynerləri GraphQL fraqmentlərinin tərtibini asanlaşdırmaq üçün statik getFragment metodunu istifadəyə verirlər.

Bir komponentə HOC tətbiq etdiyiniz zaman orijinal komponent konteyner komponenti ilə əhatə olunur. Bununla yeni komponent orijinal komponentin statik metodlarından heç birinə sahib olmur.

// Statik metod təyin etmə
WrappedComponent.staticMethod = function() {/*...*/}
// HOC tətbiq etmə
const EnhancedComponent = enhance(WrappedComponent);

// Genişləndirilmiş komponentin statik metodu yoxdur
typeof EnhancedComponent.staticMethod === 'undefined' // true

Bunu həll etmək üçün konteynerə metodları kopiyalaya bilərik:

function enhance(WrappedComponent) {
 class Enhance extends React.Component {/*...*/}
 // Kopiyalanacaq metod dəqiq bilinməlidir :(
 Enhance.staticMethod = WrappedComponent.staticMethod;
 return Enhance;
}

Ancaq bu, hansı metodların kopiyalanacağını dəqiq bilməyimizi tələb edir. Bütün React-ə aid olmayan statik metodları avtomatik olaraq kopiyalamaq üçün hoist-non-react-statics istifadə edə bilərsiniz:

import hoistNonReactStatic from 'hoist-non-react-statics';
function enhance(WrappedComponent) {
 class Enhance extends React.Component {/*...*/}
 hoistNonReactStatic(Enhance, WrappedComponent);
 return Enhance;
}

Digər mümkün həll, statik metodları komponentdən ayrıca ixrac etməkdir.

// Bunun yerinə ...
MyComponent.someFunction = someFunction;
export default MyComponent;

// ...metod ayrıca ixrac edilir...
export { someFunction };

// ...və istehlakcı modulunda hər ikisini import edilir
import MyComponent, { someFunction } from './MyComponent.js';

Ref-lər Ötürülmür

Yüksək dərəcəli komponentlər üçün konvensiya, bütün propları əhatə edilən komponentə ötürməkdir, ref-lər xaric. Bunun səbəbi, ref həqiqi prop deyil, məsələn, key də həqiqi prop deyil, və bunlar xüsusi olaraq React tərəfindən idarə olunurlar. Ref-i HOC-in nəticəsi olan komponentin elementinə əlavə etsəniz, ref əhatə edən komponentə deyil də, iyerarxiyaya ən yaxın olan konteyner komponentinin instansiyasına işarə edəcəkdir.

Bu problemin həlli React.forwardRef API-ı (React 16.3-ə əlavə olundu) istifadə etməkdir. Bu barədə daha çox məlumatı ref-lərin yönlendirmesi bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin