We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Ref-lər və DOM

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Ref-lər ilə render metodundan DOM-a və ya React elementlərinə istinad etmək mümkündür.

Proplar, normal React məlumat axınında valideyn komponentlərin uşaqlar ilə əlaqəsi üçün yeganə yoldur. Uşaq komponentini yeniləmək üçün bu komponenti yeni proplar ilə render etmək lazımdır. Lakin, bəzi hallarda uşaq komponentini imperativ şəkildə normal məlumat axınından kənarda dəyişmək lazım olur. Dəyişiləcək uşaq komponenti, React komponentinin instansiyası və ya DOM elementi ola bilər. React-də hər iki ssenari üçün çıxış yolu var.

Ref-lərdən Nə Vaxt İstifadə Etmək Lazımdır

Bir neçə ssenarilərdə ref-lərdən istifadə etmək faydalıdır:

 • Fokusun, yazı seleksiyasının və ya media ifasının idarə edilməsi.
 • İmperativ animasiyaların çağırışı.
 • 3-cü tərəfin DOM kitabxanalarının inteqrasiya edilməsi.

Deklarativ tətbiq edilə bilən əməliyyatlarda ref-lərin istifadəsindən çəkinin.

Məsələn, Dialog komponentinə open() və ya close() metodlarını ifşa etmək əvəzinə bu komponentə isOpen propu göndərin.

Ref-lərdən Çox İstifadə Etməyin

Applikasiyada “işləri həll etmək” üçün ref-lərdən istifadə etmək istəyə bilərsiniz. Əgər buna meyliniz varsa, state-in komponent iyerarxiyasına malik olması haqqında kritiki fikirləşin. Adətən, state-in iyerarxiyanın üst səviyyələrində yerləşdirilməsi aydın olur. Nümunələr üçün State-in Qaldırılması təlimatına baxın.

Qeyd

Aşağıdakı nümunələrdə React-in 16.3-cü versiyasında təqdim edilən React.createRef() API-ından istifadə edilir. Əgər React-in əvvəlki versiyalarından istifadə edirsinizsə, callback ref-lərindən istifadə etməyi tövsiyə edirik.

Ref-lərin Yaradılması

Ref-lər React.createRef() funksiyası ilə yaranaraq ref atributu ilə React elementlərinə qoşulur. Adətən, ref-lərə komponentin hər yerindən istinad edilə bilməsi üçün ref-lər komponent yaradılan zaman komponent sinfinin instansiya parametrinə təyin edilir.

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.myRef = React.createRef(); }
 render() {
  return <div ref={this.myRef} />; }
}

Ref-lərin İstifadəsi

Ref-i render funksiyasında olan elementə göndərdikdə nod referansına ref-in current atributundan istinad etmək mümkündür.

const node = this.myRef.current;

Ref-in dəyəri nod tipinə görə dəyişir:

 • HTML elementinin ref atributunu işlətdikdə kontruktorda React.createRef() ilə yaradılan ref obyektinin current parametri DOM element obyektinə istinad edir.
 • Xüsusi sinif komponentinin ref atributunu işlətdikdə ref obyektinin current parametri mount olunan sinfin instansiyasına istinad edir.
 • Funksiyaların instansiyaları olmadığından funksiya komponentlərinin ref atributunu işlətmək mümkün deyil.

Bu tiplərin fərqləri aşağıdakı nümunələrdə göstəriləcək.

Ref-in DOM Elementinə Əlavə Edilməsi

Aşağıdakı kodda DOM noduna referans etmək üçün ref-dən istifadə olunur:

class CustomTextInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  // textInput DOM elementi üçün ref yarat
  this.textInput = React.createRef();  this.focusTextInput = this.focusTextInput.bind(this);
 }

 focusTextInput() {
  // DOM API-ından istifadə edərək mətn anket sahəsinə fokus et
  // Qeyd: DOM noduna istinad edə bilmək üçün "current" parametrindən istifadə edirik
  this.textInput.current.focus(); }

 render() {
  // <input> ref-ini konstruktorda yaratdığımız `textInput`
  // ilə əlaqələndirmək istədiyimizi React-ə bildiririk
  return (
   <div>
    <input
     type="text"
     ref={this.textInput} />    <input
     type="button"
     value="Mətn anket sahəsinə fokus et"
     onClick={this.focusTextInput}
    />
   </div>
  );
 }
}

Komponent mount olunduqda current parametri DOM elementi ilə təyin ediləcək, unmount olunduqda isə bu parametr null ilə sıfırlanacaq. ref yenilikləri componentDidMount və ya componentDidUpdate lifecycle metodlarından öncə baş verir.

Ref-in Sinif Komponentinə Əlavə Edilməsi

Yuxarıdakı CustomTextInput komponentini əhatə edərək komponentin mount olunduqdan həmən sonra tıklandığını simulyasiya etmək üçün bu komponentə ref qoşaraq daxilindəki focusTextInput funksiyasını əl ilə çağıra bilərik:

class AutoFocusTextInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.textInput = React.createRef(); }

 componentDidMount() {
  this.textInput.current.focusTextInput(); }

 render() {
  return (
   <CustomTextInput ref={this.textInput} />  );
 }
}

Nəzərə alın ki, bu, yalnız CustomTextInput komponentinin sinif kimi təyin edildiyi zaman işləyir:

class CustomTextInput extends React.Component { // ...
}

Ref-lər və Funksiya Komponentləri

Funksiyaların instansiyalarının olmadığından funksiya komponentlərində ref atributundan istifadə etmək mümkün deyil:

function MyFunctionComponent() { return <input />;
}

class Parent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.textInput = React.createRef(); }
 render() {
  // Bu *işləməyəcək*!
  return (
   <MyFunctionComponent ref={this.textInput} />  );
 }
}

Proqramçıların komponentə ref göndərməsini istəyirsinizsə, ya forwardRef-dən (hər halda useImperativeHandle ilə birlikdə) istifadə edin, ya da komponenti sinfə çevirin.

Lakin, DOM elementinə və ya sinif komponentinə istinad edildiyi hallarda ref atributunu funksiya komponentinin daxilindən işlətmək mümkündür:

function CustomTextInput(props) {
 // textInput-a istinad edilə bilməsi üçün ref burada təyin edilməlidir let textInput = useRef();
 function handleClick() {
  textInput.current.focus(); }

 return (
  <div>
   <input
    type="text"
    ref={textInput} />   <input
    type="button"
    value="Mətn anket sahəsinə fokus et"
    onClick={handleClick}
   />
  </div>
 );
}

DOM Ref-lərinin Valideyn Komponentlərinə İfşa Edilməsi

Bəzi nadir hallarda valideyn komponentdən uşağın DOM noduna istinad etmək lazım ola bilər. Bunun komponent inkapsulyasiyasını sındırdığından biz bunu tövsiyə etmirik. Lakin, bu texnika ilə fokusu aktiv etmək və ya uşaq DOM nodunun ölçü və pozisiyasını hesablamaq faydalı ola bilər.

Ref-i uşaq komponentinə qoşa bildiyimizə baxmayaraq burada DOM nodu əvəzinə komponent instansiyasını əldə etdiyimizdən bu ideal həll olmaya bilər. Əlavə olaraq bunu funksiya komponentləri ilə işlətmək mümkün olmayacaq.

React-in 16.3-cü versiyasından başlayaraq bu ssenarilər üçün ref-lərin yönləndirilməsindən istifadə edirik. Ref yönləndirilməsi komponentə uşaq komponentinin ref-ini ifşa etməyə imkan yaradır. Uşaq DOM nodunu valideyn komponentə ifşa etmək haqqında detallı nümunə üçün ref-lərin yönləndirilməsi sənədinə baxın.

Əgər React-in 16.2-dən aşağı versiyasını işlədirsinizsə və ya ref yönləndirilməsindən daha çox azadlıq lazımdırsa, siz bu alternativ yanaşmadan istifadə edərək ref-i fərqli adlı prop ilə göndərə bilərsiniz.

Biz, DOM nodlarının bu formada ifşa edilməsini tövsiyə etmirik. Amma bu, çıxış yolu kimi faydalı ola bilər. Bu yanaşmanın işləməsi üçün uşaq komponentinə əlavə kodun əlavə olunacağını unutmayın. Əgər sizin uşaq komponentinin tətbiqi üzərində heç bir kontrolunuz yoxdursa, ən son yol kimi findDOMNode()-dan istifadə edə bilərsiniz. Lakin, StrictMode işlətdikdə bu funksiyanın istifadəsi qadağandır.

Callback Ref-ləri

React ilə ref-ləri digər formada yaratmaq mümkündür. “Callback ref-ləri” adlanan bu ref-lər, ref-lərin yaradılması və silinməsi üçün daha çox kontrol təmin edir.

createRef() ilə yaranmış ref atributu göndərmək əvəzinə funksiya göndərilir. Bu funksiya, arqument kimi React komponent instansiyasını və ya HTML DOM elementini qəbul edir.

Aşağıdakı nümunədə çox işlədilən ssenari tətbiq olunur: callback ref-indən istifadə edərək DOM nodunun referansı instansiya parametrinə təyin edilir.

class CustomTextInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);

  this.textInput = null;
  this.setTextInputRef = element => {   this.textInput = element;  };
  this.focusTextInput = () => {   // DOM API-ından istifadə edərək mətn anket sahəsinə fokus et   if (this.textInput) this.textInput.focus();  }; }

 componentDidMount() {
  // anket sahəsi mount olunduğu zaman avtomatik fokus et
  this.focusTextInput(); }

 render() {
  // Callback `ref`-indən istifadə edərək mətn anket sahəsinin DOM obyektini
  // sinif instansiya sahəsinə (məsələn, this.textInput) təyin et.
  return (
   <div>
    <input
     type="text"
     ref={this.setTextInputRef}    />
    <input
     type="button"
     value="Mətn anket sahəsinə fokus et"
     onClick={this.focusTextInput}    />
   </div>
  );
 }
}

Komponent mount olunduğu zaman React, ref callback-ini DOM elementi ilə, unmount olunduqda isə null ilə çağıracaq. Ref-lərin componentDidMount və ya componentDidUpdate çağrılmadan öncə yenilənməsi siğortalanır.

React.createRef() ilə yaranan obyekt ref-lərini komponentlər arasında göndərdiyimiz kimi callback ref-lərini də komponentlər arasında göndərmək mümkündür.

function CustomTextInput(props) {
 return (
  <div>
   <input ref={props.inputRef} />  </div>
 );
}

class Parent extends React.Component {
 render() {
  return (
   <CustomTextInput
    inputRef={el => this.inputElement = el}   />
  );
 }
}

Yuxarıdakı nümunədə Parent komponenti ref callback-ini CustomTextInput komponentinə inputRef propu ilə göndərir. CustomTextInput isə bu funksiyanı <input> elementinə xüsusi ref atributu ilə göndərir. Nəticədə, Parent-in this.inputElement-i CustomTextInput-da olan <input> elementinin DOM noduna istinad edəcək.

Köhnə API: Mətn Ref-ləri

Əgər React ilə çoxdandır işləyirsinizsə, sizə ref-in mətn kimi yazılması (məsələn, "textInput" kimi) və DOM noduna this.refs.textInput formada istinad edilməsi olan köhnə API tanış gələ bilər. Mətn ref-lərinin çoxlu problemləri olduğundan, köhnə sayıldığından və gələcək buraxılışlarda silinəcəyi ehtimal edildiyindən biz bu ref tipindən istifadə etməyi tövsiyə etmirik.

Qeyd

Əgər ref-lərdən istifadə etmək üçün this.refs.textInput-dan istifadə edirsinizsə, biz callback pattern-indən və ya createRef API-ından istifadə etməyi tövsiyə edirik.

Callback Ref-lərinin Problemləri

ref callback-i eyni-sətrli funksiya kimi təyin edildikdə bu funksiya iki dəfə çağrılacaq: ilk öncə null ilə, sonra isə DOM elementi ilə. Bunun səbəbi, hər render zamanı funksiyanın yeni instansiyasının yaranması və React-in köhnə ref-i silib yenisini təyin etməsidir. Bu problemi həll etmək üçün ref callback-ini sinif funksiyası kimi təyin edə bilərsiniz. Lakin, bir çox hallda bunun vacib olmadığını unutmayın.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin