We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Portallar

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Portallar, valideyn komponentin DOM iyerarxiyasından kənarda olan DOM noduna uşaqları render etməyə imkan yaradır.

ReactDOM.createPortal(child, container)

İlk arqument (child) element, mətn, və ya fraqment kimi render oluna bilən React uşağıdır. İkinci arqument isə (container) DOM elementidir.

İstifadəsi

Normalda, komponentin render funksiyasından qaytarılan element ən yaxın valideyn nodunun uşağı kimi DOM-a əlavə olunur:

render() {
 // React, yeni div-i DOM-a əlavə edir və uşaqları bu elementə render edir
 return (
  <div>   {this.props.children}
  </div> );
}

Halbuki, bəzən uşağı DOM-da fərqli yerə əlavə etmək faydalı ola bilər:

render() {
 // React yeni div *yaratmaq* əvəzinə uşaqları `domNode` elementinə əlavə edir.
 // `domNode` DOM ağacındakı yerindən asılı olmayan etibarlı DOM nodudur.
 return ReactDOM.createPortal(
  this.props.children,
  domNode );
}

Portalları işlətməyin tipik ssenarilərdən biri validayen komponentinin overflow: hiddenz-index stilləri olması, uşaq komponentinin isə vizual olaraq konteynerdən çıxmasıdır. Məsələn, dialoqlar, hoverkartlar, və ya tooltiplər.

Qeyd:

Portallar ilə işlədikdə klaviatur fokusunu idarə etmək çox vacib olur.

Modal dialoqlarını hamının istifadə edə bilməsi üçün WAI-ARIA Modal Praktikalarından istifadə edin.

CodePen-də sınayın

Portallarda Hadisə Bubblinqi

Portalın DOM-da olan yerindən asılı olmayaraq bu element bütün hallarda normal React uşağıdır. Kontekst kimi xüsusiyyətlər uşağın portalda olmasından asılı olmayaraq işləyəcək. Bunun səbəbi, portalın DOM ağacındakı yerindən asılı olmayaraq React ağacında valideyn komponentin uşağı kimi yerləşir.

Bu işləmə prinsipi hadisə bubblinqinə də təsir edir. Portalda baş verən hadisələr React ağacında olan valideyn komponentlərə (DOM ağacında valideyn olmamağına baxmayaraq) yayılacaq. Aşağıdakı HTML strukturuna baxaq:

<html>
 <body>
  <div id="app-root"></div>
  <div id="modal-root"></div>
 </body>
</html>

#app-root-da olan Parent komponenti #modal-root-da olan qonşu komponentdən bubble olunan və tutulmayan hadisəni tuta biləcək.

// Bu iki konteyner DOM-da qonşudurlar
const appRoot = document.getElementById('app-root');
const modalRoot = document.getElementById('modal-root');

class Modal extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.el = document.createElement('div');
 }

 componentDidMount() {
  // Portal elementi Modal-ın uşaqları mount edildikdən
  // sonra DOM-a əlavə olunacaq. Bu deməkdir ki, uşaqlar,
  // ayrılmış DOM noduna mount olunacaqlar. Əgər uşaq
  // komponenti DOM ağacına dərhal qoşulmalıdırsa (məsələn, 
  // DOM nodu ölçmək üçün) və ya uşaqlarda `autoFocus`
  // işlədirsə, Modal-a state əlavə edərək uşaqları
  // Model-in DOM ağacına əlavə edildiyi zaman render edin.
  modalRoot.appendChild(this.el);
 }

 componentWillUnmount() {
  modalRoot.removeChild(this.el);
 }

 render() {
  return ReactDOM.createPortal(
   this.props.children,   this.el  ); }}

class Parent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {clicks: 0};
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }

 handleClick() {
  // Bu funksiya, Child komponentində düymə tıklandığı  // zaman çağrılıb düymənin DOM-da birbaşa uşaq olmasına  // baxmayaraq Parent-in state-ini yeniləyəcək.  this.setState(state => ({   clicks: state.clicks + 1  })); } render() {
  return (
   <div onClick={this.handleClick}>
    <p>Number of clicks: {this.state.clicks}</p>    <p>
     Brauzerin Developer Alətlərində
     düymənin onClick-i olan div-in
     uşağı olmadığına baxın.
    </p>
    <Modal>
     <Child />
    </Modal>   </div>  ); }
}

function Child() {
 // Bu düymədə onClick atributu təyin edilməyib deyə 
 // tıklamaq hadisəsi valideynə bubble olacaq
 return (  <div className="modal">   <button>Click</button>
  </div>
 );}

const root = ReactDOM.createRoot(appRoot);
root.render(<Parent />);

CodePen-də sınayın

Portalda bubble olunmuş hadisəni valideyn komponentində tutulması, portallardan asılı olmayan daha əyilən abstraksiyaların tətbiqinə imkan yaradır. Məsələn, <Modal /> komponenti render edildikdə, bu komponentin portallar ilə tətbiq edilməyindən asılı olmayaraq valideyn bubble olunmuş hadisələri tuta bilər.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin