We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Effect Hookunun İstifadəsi

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Hooklar React 16.8-ə əlavə olunan yenilikdir. Hooklar ilə sinif yazmadan state və ya digər React xüsusiyyətlərindən istifadə edə bilərsiniz.

Funksiya komponentlərindən yan effektləri icra etmək üçün Effect Hookundan istifadə edilir:

import React, { useState, useEffect } from 'react';
function Example() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 // componentDidMount və componentDidUpdate funksiyasına bərabərdir: useEffect(() => {  // Brauzer API-ı ilə dokument başlığını yeniləyin  document.title = `${count} dəfə tıklandı`; });
 return (
  <div>
   <p>{count} dəfə tıklandı</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Tıkla
   </button>
  </div>
 );
}

Bu kod parçası əvvəlki səhifədə olan sayğac nümunəsi əsasında yazılıb. Biz əvvəlki nümunəyə yeni xüsusiyyət əlavə etdik: dokument başlığını tıklama sayı ilə yenilənir.

Məlumat yüklənməsi, abunəliyin qurulması və React komponentlərindən DOM-un əl ilə dəyişilməsi kimi əməliyyatlar yan effektlərdir. Bu əməliyyatları “yan effektlər” (və ya “effektlər”) adlandırdığınızdan asılı olmayaraq siz bu əməliyyatları icra etmisiniz.

Məsləhət

Əgər sizin React sinif lifecycle metodları ilə tanışlığınız varsa, useEffect hookuna componentDidMount, componentDidUpdatecomponentWillUnmount funksiyalarının birləşməsi kimi baxa bilərsiniz.

React komponentlərində iki cür yan effektlər var: təmizlik tələb edən və etməyən effektlər. Gəlin bu fərqə datallı baxaq.

Təmizlik Tələb Etməyən Effektlər

Bəzən, React-in DOM-u yeniləməsindən sonra əlavə kod icra etmək lazım olur. Məlumat yüklənməsi, əl ilə DOM mutasiyaları və logginq kimi əməliyyatlar təmizlik tələb etmirlər. Çünki, biz bu əməliyyatları icra edib bu əməliyyatlar haqqında unuda bilərik. Gəlin bu yan effektlərin yazılmasına sinif və Hooklarda baxaq.

Siniflər Nümunəsi

React sinif komponentlərində render funksiyasından yan effektlər olmamalıdır. Çünki, bu funksiya yan effektlərin olması üçün çox tezdir. Biz, adətən yan effektləri DOM yeniləndikdən sonra icra etmək istəyirik.

Bu səbəbdən, biz yan effektləri componentDidMountcomponentDidUpdate funksiyalarından icra edirik. Gəlin əvvəlki sayğac nümunəsini sinif komponentləri ilə yazaq:

class Example extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   count: 0
  };
 }

 componentDidMount() {  document.title = `${count} dəfə tıklandı`; } componentDidUpdate() {  document.title = `${count} dəfə tıklandı`; }
 render() {
  return (
   <div>
    <p>{count} dəfə tıklandı</p>
    <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>
     Tıkla
    </button>
   </div>
  );
 }
}

Sinfin lifecycle funksiyaları arasında dublikat kodun olduğuna fikir verin.

Adətən biz eyni yan effekti komponentin yarandığı və ya yeniləndiyindən asılı olmayaraq icra etmək istəyirik. Konseptual olaraq biz bu effektləri hər renderdən sonra icra etmək istəyirik. Lakin, React sinif komponentlərində belə funksiya yoxdur. Biz yan effekt funksiyasını çıxara bilərik. Lakin, bu funksiya yenə də iki yerdən çağrılmalıdır.

Gəlin eyni məntiqi useEffect Hooku ilə yazaq.

Hooklar Nümunəsi

Gəlin səhifənin yuxarısında göstərilən nümunəyə dərindən baxaq:

import React, { useState, useEffect } from 'react';
function Example() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {  document.title = `${count} dəfə tıklandı`; });
 return (
  <div>
   <p>{count} dəfə tıklandı</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Tıkla
   </button>
  </div>
 );
}

useEffect nə edir? Biz, bu hooku çağıraraq React-ə komponentin render etmədən sonra əlavə əməliyyat etməsini bildiririk. React, göndərilən funksiyanı (bu bizim “effektimizdir”) yadda saxlayır və DOM yeniliklərindən sonra çağırır. Bu effektdə, dokument başlığını yenilənir. Lakin, məlumat yüklənməsi və ya digər imperativ API-lardan istifadə etmək də mümkündür.

useEffect funksiyası niyə komponent daxilindən çağrılır? useEffect hooku komponent daxilində olduqda count state dəyişənindən (və ya hər hansı propdan) istifadə etmək mümkündür. Bu dəyişənləri oxumaq üçün xüsusi API lazım deyil. Çünki, bu dəyişənlər funksiyanın scope-undadır. Hooklar JavaScript closure-larını ehtiva edir və JavaScript-in həll etdiyi problem üçün xüsusi React API-nın əlavəsinin qabağını alır.

useEffect hər render etmədən sonra icra olunur? Bəli! Bu effekt həm ilk render etmədən sonra həm də hər yenilikdən sonra icra olunur (Bunu dəyişmək haqqda bu səhifənin sonrakı bölmələrində danışacağıq). Effektlərin “mount olunma” və “yenilənmədən” sonra icra olunmasını fikirləşmək əvəzinə “render etmədən sonra” icra olunduğunu fikirləşin. React, effektlər çağrıldıqda DOM-un yeniləndiyini siğortalayır.

Detallı İzahat

Effektlər haqqında daha ətraflı biliyimiz olduğu üçün aşağıdakı sətirlər anlaşılacaq:

function Example() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  document.title = `${count} dəfə tıklandı`;
 });
}

count state dəyişənini yaratdıqdan sonra React-ə effekt istifadə etdiyimizi bildiririk. useEffect Hookuna funksiya göndəririk. Gondərilən funksiya bizim effektimizdir. Effektin daxilində document.title brauzer API-ından istifadə edərək dokument başlığını yeniləyirik. count dəyişəninin funksiyanın scope-unda olduğundan bu dəyişəni effektin daxilindən istifadə edə bilirik. Komponent render edildikdən sonra göndərilən effekt yadda saxlanır və DOM yeniləndikdən sonra icra olunur. Bu əməliyyat hər render zamanı baş verir.

Təcrübəli JavaScript proqramçıları useEffect Hookuna göndərilən funksiyanın hər render zamanı fərqli olduğunu görəcəklər. Bu qəsdən belədir. Faktiki olaraq yeni funksiyanın yaranmasına görə count dəyəri köhnəlmir. Hər dəfə render zamanı köhnə effekt silinir və yeni effekt planlaşdırılır. Bu yol ilə effektlər hər render etmə əməliyyatının bir hissəsi olurlar. Bunun niyə faydalı olduğunu bu səhifədə olan sonrakı bölmələrdə göstərəcəyik.

Məsləhət

componentDidMount və ya componentDidUpdate funksiyalarından fərqli olaraq useEffect ilə planlaşdırılan effektlər brauzerin ekranı yeniləməsini blok etmirlər. Bu səbəbdən applikasiya daha tez işləyir. Effektlərin əksəriyyəti sinxron baş verməməlidir. Bəzi nadir hallarda sinxron effektlər lazım olduqda (məsələn, şablonun ölçülməsi kimi əməliyyatlar üçün) useEffect Hooku ilə eyni API-ı olan useLayoutEffect Hookundan istifadə edin.

Təmizlik Tələb Edən Effektlər

Əvvəlki bölmədə təmizlik tələb etməyən yan effektlərə baxdıq. Lakin, bəzi effektlərə təmizlik işləri lazımdır. Məsələn, kənar məlumat mənbəsinə abunəlik quraşdırmaq lazım ola bilər. Bu ssenaridə, yaddaş sızmasının qabağını almaq üçün effektləri təmizləmək lazımdır! Gəlin təmizlik əməliyyatına sinif və Hooklarda baxaq.

Siniflər Nümunəsi

React sinfi istifadə etdikdə abunələr componentDidMount funksiyasında qurulur və componentWillUnmount funksiyasında silinir. Məsələn, dostların onlayn statusuna abunəlik yaradan ChatAPI modulunun olduğunu fikirləşək. Aşağıdakı nümunədə bu abunəlik sinif ilə qurulur və göstərilir:

class FriendStatus extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { isOnline: null };
  this.handleStatusChange = this.handleStatusChange.bind(this);
 }

 componentDidMount() {  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(   this.props.friend.id,   this.handleStatusChange  ); } componentWillUnmount() {  ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(   this.props.friend.id,   this.handleStatusChange  ); } handleStatusChange(status) {  this.setState({   isOnline: status.isOnline  }); }
 render() {
  if (this.state.isOnline === null) {
   return 'Yüklənir...';
  }
  return this.state.isOnline ? 'Onlayn' : 'Oflayn';
 }
}

Nəzərə alın ki, componentDidMountcomponentWillUnmount funksiyaları bir-birini əks etdirməlidir. Lifecycle metodları işlətdikdə eyni effektə aid olan kodlar parçalanmalıdır.

Qeyd

Bu kodun düzgün işləməsi üçün componentDidUpdate funksiyasının lazım olduğuna fikir verə bilərsiniz. Biz indi bunu nəzərə almayıb bu səhifənin gələcək bölməsində bu məsələyə qayıdacağıq.

Hooklar Nümunəsi

Gəlin bu komponenti Hooklar ilə yazaq.

Bu effekti təmizləmək üçün fərqli effektin lazım olduğunu fikirləşə bilərsiniz. Lakin, abunəliyi əlavə etmək və silmək əməliyyatlarının bir-birinə aid olduğundan useEffect Hooku bu əməliyyatları bir yerdə saxlamaq məntiqi ilə dizayn olunub. Effekt funksiyası funksiya qaytardıqda təmizlik zamanı qaytarılan funksiya React tərəfindən çağrılacaq:

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function FriendStatus(props) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 useEffect(() => {  function handleStatusChange(status) {   setIsOnline(status.isOnline);  }  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  // Effektin necə təmizləndiyini göstərin:  return function cleanup() {   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  }; });
 if (isOnline === null) {
  return 'Yüklənir...';
 }
 return isOnline ? 'Onlayn' : 'Oflayn';
}

Effektdən niyə funksiya qaytardıq? Bu, effektlər üçün fakultativ təmizləmə mexanizmidir. Hər effekt özünü təmizləmək üçün funksiya qaytara bilər. Bu mexanizm bizə abunəliyi yaratmaq və silməyi bir yerdə saxlamağa imkan yaratdığından eyni effektin bir parçası olurlar!

React, effekti nə zaman təmizləyir? Komponent unmount olunduqda təmizlik işlərini icra olunur. Lakin, əvvəlki bölmələrdən öyrəndiyimiz kimi effektlər hər render zamanı çağrılırlar. Bu səbəbdən React-də yeni effekt icra edilmədən öncə əvvəlki render zamanı icra olunan effekt də təmizləyir. Bunun baqların qabağını kəsməyə necə kömək etdiyiniperformans problemləri yarandıqda bu davranışdan necə imtina edildiyi haqqda sonrakı bölmələrdə danışacağıq.

Qeyd

Effektdən adlı funksiya qaytarmaq məcburi deyil. Biz bu funksiyanın məqsədini başa salmaq üçün bu funksiyanı cleanup adlandırdıq. Lakin, siz ox funksiyası və ya bu funksiyanı fərqli adlandıra bilərsiniz.

Təkrar

useEffect Hookundan istifadə edərək komponent render edildikdən sonra fəqrli yan effektlərin planlaşdırılmasını öyrəndik. Təmizlik lazım olan effektlər funksiya qaytarırlar:

 useEffect(() => {
  function handleStatusChange(status) {
   setIsOnline(status.isOnline);
  }

  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
  };
 });

Təmizlik fazası olmayan effektlər isə heç nə qaytarmırlar.

 useEffect(() => {
  document.title = `${count} dəfə tıklandı`;
 });

Effect Hooku ilə hər iki ssenari tək API altında yazılır.


Effect Hookunun necə işlədiyi haqqda anlayışınızın olduğunu və ya bu məlumatların çox olduğunu fikirləşirsinizsə, Hookların Qaydaları səhifəsinə atlaya bilərsiniz.


Effektləri İşlətmək üçün Məsləhətlər

İndi, biz təcrübəli React istifadəçilərin maraqlana biləcəyi useEffect-in bəzi məqamlarına dərindən baxacağıq. Özünüzü bu məqamlara indi baxmağa məcbur etməyin. Effect Hooku haqqında əlavə məlumat almaq üçün hər zaman bu səhifəyə qayıda bilərsiniz.

Məsləhət: Problemləri Ayırmaq üçün Bir Neçə Effekt İşlədin

Hookların Motivasiyası bölməsində sinif lifecycle metodlarında bir-birinə aid olmayan kodların olmasını və bir-birinə aid olan kodların bir neçə funksiya arasında bölündüyünü qeyd etdik. Gəlin, sayğac və dost statusu göstəricisi nümunələrində olan məntiqləri birləşdirən komponentə baxaq:

class FriendStatusWithCounter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { count: 0, isOnline: null };
  this.handleStatusChange = this.handleStatusChange.bind(this);
 }

 componentDidMount() {
  document.title = `${this.state.count} dəfə tıklandı`;
  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(
   this.props.friend.id,
   this.handleStatusChange
  );
 }

 componentDidUpdate() {
  document.title = `${this.state.count} dəfə tıklandı`;
 }

 componentWillUnmount() {
  ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(
   this.props.friend.id,
   this.handleStatusChange
  );
 }

 handleStatusChange(status) {
  this.setState({
   isOnline: status.isOnline
  });
 }
 // ...

document.title məntiqinin componentDidMountcomponentDidUpdate funksiyaları arasında parçalandığına fikir verin. Abunəlik məntiqi də componentDidMountcomponentWillUnmount funksiyaları arasında parçalanır. componentDidMount funksiyasında hər iki tapşırığın kodu var.

Bu problemi Hooklar ilə necə həll etmək olar? State Hookunun birdən çox işlədilməsi kimi siz bir neçə effektdən istifadə edə bilərsiniz. Bu bizə bir-birindən asılı olmayan məntiqləri fərqli effektlərdə saxlamağa imkan yaradır:

function FriendStatusWithCounter(props) {
 const [count, setCount] = useState(0);
 useEffect(() => {  document.title = `${count} dəfə tıklandı`;
 });

 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);
 useEffect(() => {  function handleStatusChange(status) {
   setIsOnline(status.isOnline);
  }

  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
  };
 });
 // ...
}

Hooklar ilə kodları həll etdikləri tapşırıqlar əsasında parçalamaq mümkündür. React, komponentdə yaranan hər effekti sıralaması əsasında tətbiq edəcək.

İzahat: Effektlər Niyə Hər Yenilikdən Sonra İcra Olunurlar

Siniflərə öyrəşmisinizsə, effekt təmizləməsinin niyə yalnız komponent silindikdən sonra yox hər render etmədən sonra icra olunduğu sizi maraqlandıra bilər. Gəlin, bu dizayn ilə az baqlı komponentlər düzəltdiyinə praktiki nümunə ilə baxaq.

Bu səhifənin əvvəlki bölməsində dostun onlayn olub olmamasını göstərən FriendStatus komponentinə baxdıq. Bizim sinfimiz this.props-dan friend.id dəyərini oxuyub komponent mount olunduqdan sonra dost statusu resursuna abunə olur və unmount edildikdə abunəliyi silir:

 componentDidMount() {
  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(
   this.props.friend.id,
   this.handleStatusChange
  );
 }

 componentWillUnmount() {
  ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(
   this.props.friend.id,
   this.handleStatusChange
  );
 }

Komponent ekranda göstərildikdən sonra friend propu dəyişdikdə nə baş verir? Komponentimiz fərqli dostun onlayn statusunu göstərməyə davam edəcək. Bu baqdır. Əlavə olaraq, komponentin yanlış dost ID-indən istifadə etdiyindən unmount zamanı yaddaş sızması və ya applikasiya qəzası baş verəcək.

Sinif komponentində bu ssenarini dəstəkləmək üçün componentDidUpdate funksiyası əlavə etməliyik:

 componentDidMount() {
  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(
   this.props.friend.id,
   this.handleStatusChange
  );
 }

 componentDidUpdate(prevProps) {  // Köhnə friend.id-nin abunəliyini silin  ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(   prevProps.friend.id,   this.handleStatusChange  );  // Yeni friend.id-ni abunə edin  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(   this.props.friend.id,   this.handleStatusChange  ); }
 componentWillUnmount() {
  ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(
   this.props.friend.id,
   this.handleStatusChange
  );
 }

React applikasiyalarında baqların ümumi mənbələrindən biri componentDidUpdate funksiyasının düzgün yazılmamasıdır.

İndi, gəlin eyni məntiqə Hooklar ilə baxaq:

function FriendStatus(props) {
 // ...
 useEffect(() => {
  // ...
  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
  };
 });

Yuxarıdakı effektdə baq olmayacaq. (Lakin, biz bu funksiyaya heç bir yenilik əlavə etmədik.)

useEffect Hookunun yenilikləri idarə etdiyindən yenilikləri dəstəkləmək üçün heç bir xüsusi kod yazmaq lazım deyil. Bu hook, yeni effektləri tətbiq etmədən öncə köhnə effektləri təmizləyir. Bunu göstərmək üçün komponentin zaman ilə yaratdığı abunəlik və abunəliyin silinməsi ardıcıllığına baxaq:

// { friend: { id: 100 } } propu ilə mount olunduqda
ChatAPI.subscribeToFriendStatus(100, handleStatusChange);   // İlk effekti icra olunur

// { friend: { id: 200 } } propu ilə yeniləndikdə
ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(100, handleStatusChange); // Köhnə effekt təmizlənir
ChatAPI.subscribeToFriendStatus(200, handleStatusChange);   // Sonrakı effekt icra olunur

// { friend: { id: 300 } } propu ilə yeniləndikdə
ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(200, handleStatusChange); // Köhnə effekt təmizlənir
ChatAPI.subscribeToFriendStatus(300, handleStatusChange);   // Sonrakı effekt icra olunur

// Unmount
ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(300, handleStatusChange); // Sonuncu effekt təmizlənir

Bu davranış ilə ardıcıllıq təmin olunur və sinif komponentlərində yeniləmə məntiqinin olmamasında yaranan baqların qarşısını alır.

Məsləhət: Effektləri Buraxaraq Performansın Optimallaşdırılması

Bəzi hallarda, hər render etmədən sonra köhnə effeklərin təmizlənib yeni effektlərin tətbiqi performans problemləri yarada bilər. Sinif komponentlərində bu problemləri həll etmək üçün componentDidUpdate funksiyasına prevProps və ya prevState əsasında əlavə müqayisə bloku əlavə edirik:

componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
 if (prevState.count !== this.state.count) {
  document.title = `${this.state.count} dəfə tıklandı`;
 }
}

Bu tələbin çox işləndiyindən biz bu müqayisəni useEffect Hook API-ına əlavə etdik. Bəzi dəyərlər render etmələr zamanı dəyişmədikdə React-ə effektin tətbiq edilməsini buraxmağını bildirmək mümkündür. Bunun üçün useEffect-in ikinci fakultativ arqumentinə massiv göndəririk:

useEffect(() => {
 document.title = `${count} dəfə tıklandı`;
}, [count]); // "count" dəyəri dəyişdikdə effekti icra edin

Yuxarıdakı nümunədə [count] massivini ikinci arqument kimi göndəririk. Bu nə deməkdir? Əgər count 5-ə bərabər olduqda və bizim komponentimiz count 5-ə bərabər olaraq yenidən render etdikdə React əvvəlki renderdə olan [5] dəyərini sonrakı renderdə olan [5] dəyəri ilə müqayisə edəcək. Massivdə olan bütün elementlərin bərabər olduğundan (5 === 5) React effekti buraxacaq. Bu, optimallaşdırma əməliyyatıdır.

count dəyəri 6-a bərabər olduqda, React əvvəlki render olan [5] massivini sonrakı renderdə olan [6] massivi ilə müqayisə edəcək. Bu zaman 5 !== 6 bərabər olmadığından React yeni effekti tətbiq edəcək. Massivdə bir neçə ədəd element olduqda hər hansı bir element fərqlidirsə yeni effekt icra olunacaq.

Bu mexanizm təmizlik əməliyyatı olan effektlərdə də işlənir:

useEffect(() => {
 function handleStatusChange(status) {
  setIsOnline(status.isOnline);
 }

 ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
 return () => {
  ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
 };
}, [props.friend.id]); // props.friend.id dəyişdikdə yenidən abunəlik et

Gələcəkdə ikinci arqument qurulma çevrilməsi tərəfindən avtomatik əlavə oluna bilər.

Qeyd

Bu optimallaşdırmanı istifadə etdikdə effektdə işlədilən və zaman ilə dəyişən bütün komponent scope-unda olan dəyərləri (proplar və state kimi) təyin edin. Əks halda, kodunuz əvvəlki renderdə olan köhnə dəyərlərə istinad edəcək. Funksiyalar ilə necə işləməkmassiv dəyişdikdə nə etmək haqqında FAQ-nu oxuya bilərsiniz.

Effekti bir dəfə icra edib və bir dəfə silmək üçün (mount və unmount zamanı) ikinci arqumentə boş massiv ([]) göndərin. Bu, React-ə effektin heç bir prop və ya state dəyərindən asılı olmadığını bildirərək effektin yenidən icrasını dayandırır. Bu, xüsusi ssenari deyil. Asılılıqlar massivi bu formada işləyir.

Boş massiv ([]) göndərdikdə effektdə olan proplar və state ilkin dəyəri saxlayacaqlar. İkinci arqument kimi [] massivi göndərməyin componentDidMountcomponentWillUnmount modelinə uyğun olmasına baxmayaraq effektlərin çox icra olunmasının qabağını almaq üçün daha yaxşı həllər var. Əlavə olaraq, useEffect Hooku yalnız brauzer səhifəni çəkdikdən sonra çağrıldığından əlavə işin böyük problem olmadığını yaddan çıxarmayın.

eslint-plugin-react-hooks paketi ilə gələn exhaustive-deps qaydasını işlətməyi tövsiyə edirik. Bu paket, səhv göstərilən asılılıqları göstərir və səhvləri düzəltmək üçün düzəlişlər təklif edir.

Sonrakı Addımlar

Təbrik Edirik! Bunun çox uzun səhifə olmasına baxmayaraq effektlər haqqında olan sualların əksəriyyətinə cavab verdiyimizi arzulayırıq. Siz, State Hook və Effect Hookları öyrəndiniz. Bu iki Hookdan istifadə edərək bir çox məsələni həll edə bilərsiniz. Bu Hooklar siniflərdə olan bir çox ssenarini əhatə edirlər. Əgər bu Hooklar sizin ssenarinizi əhatə etmirsə sizin üçün digər Hooklar faydalı ola bilər.

Əlavə olaraq Motivasiyada qeyd edildiyi kimi Hookların problemləri necə həll etdiyini görməyə başlayırıq. Biz, effekt təmizləmələrinin componentDidUpdatecomponentWillUnmount funksiyalarında kod dublikatı etdiyini, bir-birinə aid olan kodları bir yerə gətirdiyiniz, və baqların çəkindiyini gördük. Biz həmçinin fərqli effektləri məqsədlərinə görə ayırmağı (siniflər ilə mümkün deyildi) gördük.

Bu nöqtədən sonra sizi Hookların necə işlədiyi maraqlandıra bilər. React, render etmələr arası useState çağırışının hansı state dəyərinə aid olduğunu haradan bilir? React, hər yenilikdə köhnə və yeni effektləri necə uyğunlaşdırır? Sonrakı səhifədə Hookların Qaydaları haqqında danışacağıq. Bu qaydalar Hookların işləməsi üçün çox vacibdir.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin