We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

State-in Qaldırılması

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Bir çox zaman, bir neçə komponent eyni zamanda dəyişən məlumatdan istifadə etməli olurlar. Bu halda, paylaşılan state-i yaxın olan valideyn komponentə qaldırmağı tövsiyə edirik. Gəlin bunun necə işlədiyinə baxaq.

Bu bölmədə, verilən temperaturda suyun qaynayacağını hesablayan temperatur kalkulyatoru düzəldəcəyik.

BoilingVerdict adlanan komponent ilə başlayaq. Bu komponent, celsius temperaturunu prop kimi qəbul edib verilən temperaturda suyun qaynayacağını render edir:

function BoilingVerdict(props) {
 if (props.celsius >= 100) {
  return <p>Su qaynayacaq.</p>; }
 return <p>Su qaynamayacaq.</p>;}

İndi biz Calculator adında komponent düzəldəcəyik. Bu komponent, temperaturu daxil etmək üçün <input> render edir və anket sahəsinin dəyərini this.state.temperature state-ində saxlayır.

Əlavə olaraq, cari temperatur dəyəri üçün BoilingVerdict-i render edir.

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  return (
   <fieldset>
    <legend>Selsi ilə temperaturu daxil edin:</legend>
    <input     value={temperature}     onChange={this.handleChange} />    <BoilingVerdict     celsius={parseFloat(temperature)} />   </fieldset>
  );
 }
}

CodePen-də sınayın

İkinci Anket Sahəsinin Əlavə Edilməsi

İndi yeni tələb, Selsidən əlavə Farenheit əlavə edib bu iki temperatur dəyərini sinxron saxlamaqdır.

Bunun üçün biz TemperatureInput komponentini Calculator-dan ayıra bilərik. Gəlin bu komponentə "c" və ya "f" qəbul edən scale propu əlavə edirik:

const scaleNames = { c: 'Selsi', f: 'Farenheit'};
class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''};
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value});
 }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;
  const scale = this.props.scale;  return (
   <fieldset>
    <legend>Temperaturu {scaleNames[scale]} ilə daxil et:</legend>    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

İndi Calculator iki fərqli temperatur sahəsi render edə bilər:

class Calculator extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <TemperatureInput scale="c" />    <TemperatureInput scale="f" />   </div>
  );
 }
}

CodePen-də sınayın

İki sahənin olmasına baxmayaraq, temperaturu bir sahədə yenilədikdə o biri sahədə dəyər yenilənmir. Bu bizim bir tələbimizə ziddir: bu iki sahənin dəyəri sinxron saxlanmalıdır.

Əlavə olaraq, Calculator-un TemperatureInput-da yerləşən cari temperaturdan xəbəri olmadığından BoilingVerdict komponentini Calculator-dan render etmək mümkün deyil.

Çevrilmə Funksiyalarının Yazılması

İlk öncə, biz Selsini to Farenheitə və əskinə çevirmələr üçün funksiyalar yazacağıq:

function toCelsius(fahrenheit) {
 return (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
}

function toFahrenheit(celsius) {
 return (celsius * 9 / 5) + 32;
}

Bu iki funksiya rəqəmləri çevirirlər. İndi biz temperature mətn arqumentini və çevirmə funksiyasını arqument kimi qəbul edən və mətn qaytaran funksiya yazacağıq. Biz bir anket sahəsinin dəyəri ilə digər anket sahəsinin dəyərini hesablamaq üçün bu funksiyadan istifadə edəcəyik.

Etibarsız temperature dəyəri olduqda bu funksiya boş mətn qaytaracaq. Əks halda, nəticə 3-cü onluğa yuvarlaqlaşdırılacaq:

function tryConvert(temperature, convert) {
 const input = parseFloat(temperature);
 if (Number.isNaN(input)) {
  return '';
 }
 const output = convert(input);
 const rounded = Math.round(output * 1000) / 1000;
 return rounded.toString();
}

Məsələn, tryConvert('abc', toCelsius) boş mətn qaytarır. tryConvert('10.22', toFahrenheit) isə '50.396' qaytarır.

State-in Qaldırılması

İndi, hər iki TemperatureInput komponenti dəyərlərləri müstəqil şəkildə lokal state-də saxlayırlar:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  // ... 

Lakin, biz bu iki anket sahəsinin dəyərinin bir-birindən asılı olmasını istəyirik. Selsi sahəsi yeniləndikdə, Farenheit sahəsi çevrilmiş temperaturu göstərməli, Farenheit yeniləndikdə isə, Selsi sahəsi çevrilmiş temperaturu göstərməlidir.

Komponentlər arasında paylaşan state-i React-də yaratmaq üçün, state-i yaxın valideyn komponentə köçürmək lazımdır. Biz bunu “state-in qaldırılması” adlandırırıq. Gəlin TemperatureInput-dan lokal state-i silib Calculator-a köçürək.

Paylaşan state Calculator-da yerləşdirildikdə, bu komponent hər iki anket sahəsi üçün cari temperaturun həqiqət mənbəyi olur. Bu komponent, hər iki anket sahəsində bir-biri ilə uyğun olan dəyərin olmasını təlim edir. Hər iki TemperatureInput-un propları eyni valideyn Calculator komponentindən gəldiyindən, anket sahələri həmişə sinxronizasiyada olacaqlar.

Gəlin bunun işləməsinə addım addım baxaq.

İlk öncə, TemperatureInput komponentində this.state.temperaturethis.props.temperature-a dəyişək. Gələcəkdə Calculator-dan this.props.temperature propunu göndərməyimizə baxmayaraq, hələki, iddia edək ki, bu prop mövcuddur:

 render() {
  // Öncə: const temperature = this.state.temperature;
  const temperature = this.props.temperature;  // ...

Biz propların yalnız oxuna bilən olduğunu bilirik. temperature lokal state-də olduğu zaman, TemperatureInput komponenti this.setState() çağıraraq bu state-i dəyişə bilər. Lakin, temperature-un valideyn komponentdən prop kimi gəldiyindən TemperatureInput bu dəyəri idarə edə bilmir.

React-də, komponenti “kontrol olunan” edərək bu problemi həll etmək mümkündür. DOM <input> elementinin valueonChange propları qəbul etdiyi kimi, TemperatureInput xüsusi komponenti də temperatureonTemperatureChange proplarını valideyn komponenti olan Calculator-dan qəbul edə bilər.

TemperatureInput komponenti temperaturu yeniləmək istədikdə this.props.onTemperatureChange funksiyasını çağıra bilər:

 handleChange(e) {
  // Öncə: this.setState({temperature: e.target.value});
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value);  // ...

Qeyd:

Xüsusi komponentlərdə temperature və ya onTemperatureChange prop adlarının olmasının heç bir xüsusiyyəti yoxdur. Biz bu propları nə istəsək adlandıra bilərik. Adətən, prop adlarını konvensiya kimi valueonChange adlandırırlar.

Valideyn Calculator komponenti onTemperatureChange propunu temperature propu ilə birlikdə təmin edir. Bu komponent lokal state-i yeniləyərək dəyəri dəyişib hər iki anket sahəsini yeni dəyərlər ilə render edə bilir. Biz Calculator-un yeni tətbiqinə birazdan baxacağıq.

Calculator-da olan dəyişikliklərə keçmədən öncə, gəlin TemperatureInput komponentində etdiyimiz dəyişikliklərə baxaq. Bu komponentdən lokal state-i silib this.state.temperature oxumaq əvəzinə this.props.temperature propunu oxuyuruq. Dəyişiklik etmək üçün this.setState() çağırmaq əvəzinə this.props.onTemperatureChange() funksiyasını çağırırıq. Bu funksiya Calculator tərəfindən təmin edilir:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
 }

 handleChange(e) {
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value); }

 render() {
  const temperature = this.props.temperature;  const scale = this.props.scale;
  return (
   <fieldset>
    <legend>Temperaturu {scaleNames[scale]} ilə daxil edin:</legend>
    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Gəlin indi Calculator komponentinə keçək.

Cari anket sahəsinin temperaturescale dəyərlərini lokal state-də saxlayacağıq. Bu dəyərlər, anketlərdən “qaldırdığımız state-dir.” Bu state hər iki sahə üçün “həqiqət mənbəyi” olub, hər iki sahəni render etmək üçün lazımdır.

Məsələn, Selsi sahəsinə 37 daxil etdikdə, Calculator komponentinin state-i aşağıdaki formada olacaq:

{
 temperature: '37',
 scale: 'c'
}

Əgər Fahrenheit sahəsini 212-ə dəyişdikdə, Calculator-un state-i aşağıdaki formada olacaq:

{
 temperature: '212',
 scale: 'f'
}

Biz hər iki dəyəri saxlaya bilərdik amma bu lazımsızdır. Yeni dəyişmiş sahənin dəyərini və təmsil etdiyi bölgünü saxlamaq kifayətdir. Saxlanılan dəyər əsasında digər sahənin temperature and scale dəyərlərini hesablamaq mümkündür.

Dəyərlər eyni state əsasında hesablandığından sahələri sinxron saxlamaq mümkündür:

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleCelsiusChange = this.handleCelsiusChange.bind(this);
  this.handleFahrenheitChange = this.handleFahrenheitChange.bind(this);
  this.state = {temperature: '', scale: 'c'}; }

 handleCelsiusChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'c', temperature}); }

 handleFahrenheitChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'f', temperature}); }

 render() {
  const scale = this.state.scale;  const temperature = this.state.temperature;  const celsius = scale === 'f' ? tryConvert(temperature, toCelsius) : temperature;  const fahrenheit = scale === 'c' ? tryConvert(temperature, toFahrenheit) : temperature;
  return (
   <div>
    <TemperatureInput
     scale="c"
     temperature={celsius}     onTemperatureChange={this.handleCelsiusChange} />    <TemperatureInput
     scale="f"
     temperature={fahrenheit}     onTemperatureChange={this.handleFahrenheitChange} />    <BoilingVerdict
     celsius={parseFloat(celsius)} />   </div>
  );
 }
}

CodePen-də sınayın

İndi hansı sahənin dəyişildiyindən asılı olmayaraq, Calculator-un this.state.temperaturethis.state.scale state-ləri yenilənəcək. Bir sahə, dəyəri olduğu kimi qəbul edir. Digər sahə isə bu sahənin dəyəri əsasında yenidən hesablanır.

Sahədə dəyişikliklər edildikdə nə baş verdiyinə yenidən baxaq:

 • DOM <input>-unda göstərilən onChange funksiyası React tərəfindən çağrılır. Bizim halda, bu funksiya TemperatureInput komponentində olan handleChange funksiyasıdır.
 • TemperatureInput komponentində olan handleChange funksiyası this.props.onTemperatureChange() funksiyasını yeni dəyər ilə çağırır. onTemperatureChange daxil olmaqla bu komponentin propları valideyn komponenti olan Calculator tərəfindən təmin edilir.
 • Əvvəlki renderdə Selsi TemperatureInput komponentinin onTemperatureChange propuna Calculator komponentinin handleCelsiusChange funksiyası, Farenheit TemperatureInput komponentinin onTemperatureChange propuna isə Calculator komponentinin handleFahrenheitChange funksiyası göndərildi. Yenilənən anket sahəsinə uyğun göstərilən funksiya çağrılır.
 • React-in Calculator komponentini yeniden render etməsi üçün bu funksiyadan dəyişən anket sahəsinin dəyəri və cari bölgüsü ilə this.setState() çağrılır.
 • React, Calculator komponentinin render funksiyasını çağıraraq UI-ın necə görünəcəyini öyrənir. Hər iki anket sahəsinin dəyəri cari temperatur və bölgü əsasında hesablanır. Temperatur çevrilməsi burada baş verir.
 • React, fərdi TemperatureInput komponentlərinin render funksiyalarını Calculator tərəfindən göstərilən proplar əsasında çağıraraq UI-ın necə olacağı öyrənir.
 • React, Selsi temperaturunu prop kimi göndərərək BoilingVerdict komponentinin render funksiyasını çağırır.
 • React DOM, qaynama iddiasını və anket sahələrinin dəyərlərinı uyöunlaşdırmaq üçün DOM-u yeniləyir. Bizim dəyişdiyimiz anket sahəsi cari dəyəri qəbul edir. Digər anket sahəsi isə çevrilmədən sonra hesablanan temperatur ilə yenilənir.

Hər yenilik eyni addımlardan keçərək anket sahələrini sinxron saxlayır.

Nə Öyrəndik

React applikasiyalarında dəyişən məlumat üçün həmiçə tək “həqiqət mənbəyi” olmalıdır. Adətən, ilk olaraq render olunmuş komponentə state əlavə edirik. Digər komponentlərə bu dəyər lazım olduqda, state-i valideyn komponentlərə qaldırırıq. Fəqrli komponentlər arası state-i sinxron etmək əvəzinə yuxarıdan aşağı məlumat axınından istifadə edin.

İki-yollu binding yanaşmasından fərqli olaraq state-i qaldırmaq yanaşması daha çox kodun yazılmasına səbəb olur. Amma bu yanaşma ilə baqları tapıb düzəltmək daha asandır. State həmişə hər hansı bir komponentdə “yaşadığından” və bu komponent state-i dəyişə bildiyindən, baqların əhatə sahəsi çox kiçilir. Əlavə olaraq, istifadəçi daxil olmasını rədd etmək və ya çevirmək üçün xüsusi məntiq tətbiq etmən mümkün olur.

Əgər nəsə həm proplardan həm də state-dən törənə bilərsə, bu state-də olmamalıdır. Məsələn, celsiusValuefahrenheitValue dəyərlərini state-də saxlamaq əvəzinə, biz son dəyişən sahənin dəyərini və bölgüsünü temperaturescale-də saxlaya bilirik. Digər sahənin dəyəri render() funksiyasında, cari dəyərin əsasında hesablana bilər. Bu yanaşma, dəqiqliyi itirmədən digər sahənin dəyərini yuvarlaqlaşdırmağa imkan yaradır.

UI-da səhv gördüyünüz zaman, propları yoxlayıb ağacdan yuxarı qalxaraq state-i yeniləyən komponenti tapmaq üçün React Proqramçı Alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Bu alətlər, baqların mənbəyini tapmağa imkan yaradır:

React Proqramçı Alətlərində State-in Yoxlanması
Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin