We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Tətbiq Qeydləri

Bu bölmə, stack rekonsilyatoru haqqında tətbiq qeydlərinin yığımıdır.

Bu səhifə çox texnikidir və React-in açıq API-ı və React-in necə core, render edici qurğular və rekonsilyatora ayrıldığı haqqında anlayışınızın olduğunu ehtimal edir. Əgər React kodu ilə tanışlığınız yoxdursa, ilk öncə Kodun İcmalı bölməsini oxuyun.

Bu səhifədə React komponentləri, instansiyaları və elementləri arasında olan fərqlərdən xəbərinizin olduğu ehtimal edilir.

Stack rekonsilyatoru React 15 və əvvəli buraxılışlarında işlədilirdi. Bu rekonsilyatorun kodu src/renderers/shared/stack/reconciler direktoriyasında saxlanılır.

Video: React-in Sıfırdan Yazılması

Paul O’Şannesinin React-in sıfırdan yazılması haqqında danışığı bizim bu sənədi yazmamıza ilham verdi.

Bu sənəddə və göstərilən danışıqda olan detallar real kodun sadələşmiş formasıdır. Bunun səbəbi sizin bu konsepsiyaları daha yaxşı başa düşməniz üçündür.

İcmal

Rekonsilyatorun açıq API-ı yoxdur. React DOM və React Native kimi Render edici qurğular rekonsilyatordan istifadə edərək proqramçılar tərəfindən yazılan React komponentləri əsasında istifadəçi intereysini effektiv şəkildə yeniləyirlər.

Rekursiv Proses şəklində Mount Edilmə

Gəlin komponentin ilk dəfə mount edilməsinə baxaq:

const root = ReactDOM.createRoot(rootEl);
root.render(<App />);

React DOM, <App /> elementini rekonsilyatora göndərir. <App />-in React elementi (yəni, nəyin render ediləcəyinin təsviri) olduğunu yaddan çıxarmayın. Siz, bunun sadə obyekt olduğunu fikirləşə bilərsiniz:

console.log(<App />);
// { type: App, props: {} }

Rekonsilyator App-in sinif və ya funksiya olduğunu yoxlayır.

Əgər App funksiyadırsa, render olunan elementi almaq üçün rekonsilyator App(props) funksiyasını çağıracaq.

Əgər App sinifdirsə, rekonsilyator App obyektini new App(props) işlədərək yaradacaq, obyektin componentWillMount() lifecycle funksiyasını çağıracaq, və render olunan elementi almaq üçün obyektin render() funksiyasını çağıracaq.

Hər iki halda rekonsilyator App-in “render etdiyi” elementi tapacaq.

Bu proses rekursivdir. App <Greeting />-i render edə bilər, Greeting <Button />-u render edə bilər, və s. Rekonsilyator hər komponentin nəyi render etdiyini öyrənmək üçün istifadəçi tərəfindən yaradılan komponenləri bir-bir yoxlayır.

Siz bu prosesi aşağıdakı pseudokod kimi görə bilərsiniz:

function isClass(type) {
 // React.Component alt siniflərində bu flaq var
 return (
  Boolean(type.prototype) &&
  Boolean(type.prototype.isReactComponent)
 );
}

// Bu funksiya React elementi qəbul edir (yəni, <App />)
// və mount olunan ağacı təmsil edən DOM və ya Native nodu qaytarır.
function mount(element) {
 var type = element.type;
 var props = element.props;

 // Biz, type dəyişənini funksiya kimi çağıraraq və ya
 // instansiya yaradıb obyektin render() funksiyasını çağıraraq
 // render olunan elementi müəyyənləşdiririk.
 var renderedElement;
 if (isClass(type)) {
  // Komponent sinfi
  var publicInstance = new type(props);
  // Propları təyin et
  publicInstance.props = props;
  // Lazım olduqda lifecycle funksiyalarını çağır
  if (publicInstance.componentWillMount) {
   publicInstance.componentWillMount();
  }
  // render()-i çağıraraq render olunan elementi müəyyənləşdir
  renderedElement = publicInstance.render();
 } else {
  // Komponent funksiyası
  renderedElement = type(props);
 }

 // Komponentin qaytardığı elementin digər komponent ola bildiyindən
 // bu funksiya rekursiv olmalıdır
 return mount(renderedElement);

 // Qeyd: Bu tətbiq tam deyil və sonsuza qədər rekursiya edəcək!
 // Bu funksiya yalnız <App /> və ya <Button /> kimi elementlər ilə işləyir.
 // Bu funksiya <div /> və ya <p /> kimi elementlər ilə işləmir.
}

var rootEl = document.getElementById('root');
var node = mount(<App />);
rootEl.appendChild(node);

Qeyd:

Bu yalnız pseudokoddur. Bu, real tətbiqə bənzəmir. Əlavə olaraq, biz rekursiyanı dayandırmamışıq deyə burada stək daşacaq.

Gəlin, yuxarıdakı nümunədə olan ideaları təkrarlayaq:

 • React elementləri komponent tipini (məsələn, App) və proplarını təmsil edən sadə obyektlərdir.
 • İstifadəçi tərəfindən düzələn komponentlər (məsələn, App) həm sinif həm də funksiya ola bilər və digər elementlərə də “render edilə” bilərlər.
 • “Mount Edilmə” əməliyyatı yuxarı səviyyədə olan React elementi (məsələn, <App />) əsasında DOM və ya Nativ ağacı yaradan rekursiv prosesdir.

Sahib Elementlərin Mount Edilməsi

Əgər mount edilmə zamanı ekranda heç nə göstərilmirsə, bu proses faydasız olardı.

React elementləri istifadəçi tərəfindən yaradılan (“kompozit”) komponentlərdən əlavə platformaya spesifik (“sahib” və ya “host”) komponentləri də təmsil edə bilər. Məsələn, Button komponenti render zamanı <div /> elementini qaytara bilər.

Sahib elementlərin type parametri mətn şəklində olur:

console.log(<div />);
// { type: 'div', props: {} }

Sahib elementlərin istifadəçi kodu olmur.

Rekonsilyator sahib element ilə qarşılaşdıqda elementin mount edilməsi üçün render edici qurğuya göndərir. Məsələn, React DOM brauzerdə DOM nodunu yaradır.

Sahib elementin uşaqları olduqda rekonsilyator yuxarıdakı alqoritm ilə elementləri rekursiv şəkildə mount edir. Burada uşaqların sahib (<div><hr /></div> kimi), kompozit (<div><Button /></div> kimi) və ya hər ikisi olmasının fərqi yoxdur.

Uşaq komponentlərdə istehsal olunan DOM nodları ana DOM noduna əlavə olunacaq və bütün DOM strukturu rekursiv şəkildə yığılacaq.

Qeyd:

Rekonsilyator DOM-dan azaddır. Mount olunan nəticə (bəzən kodda “mount image” adlanır) render edici qurğudan asılıdır. Bu nəticə DOM nodu (React DOM), mətn (React DOM Server) və nativ görünüşü təmsil edən rəqəm (React Native) ola bilər.

Biz yuxarıdakı koda sahib elementləri əlavə etdikdə bizim kodumuz aşağıdakı formada olacaq:

function isClass(type) {
 // React.Component alt siniflərində bu flaq var
 return (
  Boolean(type.prototype) &&
  Boolean(type.prototype.isReactComponent)
 );
}

// Bu funksiya yalnız kompozit tipli elementlər ilə işləyir.
// Yəni, bu funksiya <App /> və <Button /> elementləri ilə işləyir, <div /> ilə işləmir.
function mountComposite(element) {
 var type = element.type;
 var props = element.props;

 var renderedElement;
 if (isClass(type)) {
  // Komponent sinfi
  var publicInstance = new type(props);
  // Propları təyin et
  publicInstance.props = props;
  // Lazım olduqda lifecycle funksiyalarını çağır
  if (publicInstance.componentWillMount) {
   publicInstance.componentWillMount();
  }
  renderedElement = publicInstance.render();
 } else if (typeof type === 'function') {
  // Komponent funksiyası
  renderedElement = type(props);
 }

 // Bu funksiya rekursivdir lakin biz sahib elementinə (məsələn, <div />) çatdıqda
 // rekursiya dayanacaq:
 return mount(renderedElement);
}

// Bu funksiya yalnız sahib elementlər üçündür.
// Yəni, bu funksiya <div /> və <p /> kimi elementlər ilə işləyir, <App /> ilə yox.
function mountHost(element) {
 var type = element.type;
 var props = element.props;
 var children = props.children || [];
 if (!Array.isArray(children)) {
  children = [children];
 }
 children = children.filter(Boolean);

 // Bu kod bloku rekonsilyatorda olmamalıdır.
 // Fərqli render edici qurğularda nodlar fərqli formada inisializasiya olunur.
 // Məsələn, React Native qurğusu iOS və Android görünüşləri yaradır.
 var node = document.createElement(type);
 Object.keys(props).forEach(propName => {
  if (propName !== 'children') {
   node.setAttribute(propName, props[propName]);
  }
 });

 // Uşaqları mount et
 children.forEach(childElement => {
  // Uşaqlar həm sahib (məsələn, <div />) həm də kompozit (məsələn, <Button />) ola bilərlər.
  // Biz həmçinin bu elementləri rekursiv şəkildə mount edə bilərik:
  var childNode = mount(childElement);

  // Bu kod da render edici qurğuya aiddir.
  // Qurğudan asılı olaraq dəyişir:
  node.appendChild(childNode);
 });

 // Mount nəticəsi kimi DOM nodunu qaytar.
 // Rekursiya burada bitir.
 return node;
}

function mount(element) {
 var type = element.type;
 if (typeof type === 'function') {
  // İstifadəçi tərəfindən yazılan komponentlər
  return mountComposite(element);
 } else if (typeof type === 'string') {
  // Platformaya xas komponentlər
  return mountHost(element);
 }
}

var rootEl = document.getElementById('root');
var node = mount(<App />);
rootEl.appendChild(node);

Bunun işlək olmasına baxmayaraq bu tətbiq rekonsilyatorun əsl tətbiqindən çox fərqlənir. Burada yeniliklər hələki dəstəklənmir.

Daxili İnstansiyalar ilə Tanışlıq

React-in əsas xüsusiyyətlərindən biri bütün elementlərin yenidən render olunduğundan baxmayaraq DOM-un yenidən yaradılmaması və state-in sıfırlanmamasıdır:

root.render(<App />);
// Eyni DOM nodlarını işlədəcək:
root.render(<App />);

Lakin, bizim tətbiqimiz yalnız ilkin ağacı mount etməyi bilir. Bizim tətbiqimizin publicInstance-lar və ya DOM node-ların hansı komponentlərə uyğun olduğu kimi lazımi məlumatlardan xəbəri olmadığından biz bu ağacın üstündə yeniliklər edə bilmirik.

Stack rekonsilyatoru mount funksiyasını sinif metodu edərək bu problemi həll edir. Bu yanaşmanın çatışmazlıqları olduğundan biz proqresdə olan rekonsilyatorun yenidən yazılmasında bu həllə əks istiqamətdə gedirik. Buna baxmayaraq indiki zamanda rekonsilyator belə işləyir.

Biz, fərqli mountHostmountComposite funksiyaları əvəzinə iki sinif yaradacağıq: DOMComponentCompositeComponent.

Hər iki sinfin element qəbul edən konstruktoru və mount olunan nodu qaytaran mount() funksiyası var. Biz, yuxarı səviyyəli mount() funksiyasını düzgün sinif instansiyası qaytaran zavod ilə əvəzləyəcəyik:

function instantiateComponent(element) {
 var type = element.type;
 if (typeof type === 'function') {
  // İstifadəçi tərəfindən təyin edilən komponentlər
  return new CompositeComponent(element);
 } else if (typeof type === 'string') {
  // Platformaya xas olan komponentlər
  return new DOMComponent(element);
 } 
}

İlk olaraq gəlin CompositeComponent sinfinin tətbiqinə baxaq:

class CompositeComponent {
 constructor(element) {
  this.currentElement = element;
  this.renderedComponent = null;
  this.publicInstance = null;
 }

 getPublicInstance() {
  // Kompozit komponentlərdə sinif instansiyasını ifşa et.
  return this.publicInstance;
 }

 mount() {
  var element = this.currentElement;
  var type = element.type;
  var props = element.props;

  var publicInstance;
  var renderedElement;
  if (isClass(type)) {
   // Komponent sinfi
   publicInstance = new type(props);
   // Propları təyin edin
   publicInstance.props = props;
   // Lazım olan lifecycle metodlarını çağır
   if (publicInstance.componentWillMount) {
    publicInstance.componentWillMount();
   }
   renderedElement = publicInstance.render();
  } else if (typeof type === 'function') {
   // Komponent funksiyası
   publicInstance = null;
   renderedElement = type(props);
  }

  // Açıq instansiyanı təyin et
  this.publicInstance = publicInstance;

  // Element əsasında uşağın daxili instansiyasını yarat
  // <div /> və ya <p /> kimi elementlər üçün DOMComponent,
  // <App /> və ya <Button /> kimi elementlər üçün isə CompositeComponent olacaq:
  var renderedComponent = instantiateComponent(renderedElement);
  this.renderedComponent = renderedComponent;

  // Render nəticəsini mount et
  return renderedComponent.mount();
 }
}

Bu, əvvəlki mountComposite() tətbiqindən çox da fərqli deyil, amma indi yeniliklər üçün sinifdə this.currentElement, this.renderedComponentthis.publicInstance kimi dəyişənlər saxlanılır.

Nəzərə alın ki, CompositeComponent-in instansiyası istifadəçi tərəfindən verilən element.type-ın instansiyası ilə eyni deyil. CompositeComponent sinfi rekonsilyatorun tətbiq detalıdır və istifadəçi bunu heç vaxt görmür. İstifadəçi tərəfindən təyin edilən sinif element.type-dan oxunulur, CompositeComponent isə bu oxunan element üçün instansiya yaradır.

Çaşqınlıqdan qaçınmaq üçün biz CompositeComponentDOMComponent siniflərinin instansiyalarını “daxili instansiyalar” adlandıracağıq. Bu instansiyaların mövcud olmasının səbəbi sinfin daxilində məlumatlar saxlaya bilməyimiz üçün lazımdır. Bu instansiyalardan yalnız render edici qurğuların və rekonsilyatorun xəbəri var.

Biz, istifadəçi tərəfindən təyin olunan siniflərin instansiyalarını “açıq instansiyalar” adlandırırıq. Açıq instansiyaya xüsusi komponentin render() funksiyasında gördüyünüz this dəyəri aiddir.

DOMComponent sinfinin mount() funksiyası ilə əvəzlənən mountHost() funksiyası aşağıdakı kimidir:

class DOMComponent {
 constructor(element) {
  this.currentElement = element;
  this.renderedChildren = [];
  this.node = null;
 }

 getPublicInstance() {
  // DOM komponentlərində yalnız DOM nodunu ifşa et.
  return this.node;
 }

 mount() {
  var element = this.currentElement;
  var type = element.type;
  var props = element.props;
  var children = props.children || [];
  if (!Array.isArray(children)) {
   children = [children];
  }

  // DOM-u yaradıb saxla
  var node = document.createElement(type);
  this.node = node;

  // Atributları təyin et
  Object.keys(props).forEach(propName => {
   if (propName !== 'children') {
    node.setAttribute(propName, props[propName]);
   }
  });

  // Uşaqları yaradıb saxlayın.
  // Hər bir uşaq element tipinin mətn və ya funksiya olması əsasında
  // DOMComponent ya da CompositeComponent ola bilər.
  var renderedChildren = children.map(instantiateComponent);
  this.renderedChildren = renderedChildren;

  // Mount olunan zaman qaytarılan DOM nodlarını yığın
  var childNodes = renderedChildren.map(child => child.mount());
  childNodes.forEach(childNode => node.appendChild(childNode));

  // Mount nəticəsində qaytarılan DOM nodu
  return node;
 }
}

mountHost()-u refaktorinq etdikdən sonra əsas dəyişiklik daxili DOM komponentinin insansiyasında this.nodethis.renderedChildren dəyişənlərinin saxlanmasıdır. Biz bu dəyişənlərdən istifadə edərək gələcəkdə dağılmayan yenilikləri tətbiq edə biləcəyik.

Nəticədə kompozit və sahib instansiyaları daxili uşaq instansiyalarına yol göstərirlər. Bunu görüntüləyə bilmək üçün gəlin nümunəyə baxaq. Əgər <App> funksiya komponenti <Button> sinif komponentini, Button sinfi isə <div> elementini render edirsə, daxili instansiya aşağıdakı formada olacaq:

[object CompositeComponent] {
 currentElement: <App />,
 publicInstance: null,
 renderedComponent: [object CompositeComponent] {
  currentElement: <Button />,
  publicInstance: [object Button],
  renderedComponent: [object DOMComponent] {
   currentElement: <div />,
   node: [object HTMLDivElement],
   renderedChildren: []
  }
 }
}

Siz DOM-da yalnız <div> elementini görəcəksiniz. Lakin, daxili instansiya ağacında həm kompozit, həm də sahib instansiyaları saxlanılır.

Kompozit daxili instansiyalarında aşağıdakı maddələr saxlanılır:

 • Cari element.
 • Element tipi sinif olduqda bu sinfin açıq instansiyası.
 • Render olunan tək daxili instansiya. Bu instansiya DOMComponent və ya CompositeComponent ola bilər.

Sahib daxili instansiyalarında aşağıdakı maddələr saxlanılır:

 • Cari element.
 • DOM nodu.
 • Bütün uşaq instansiyaları. Hər uşaq instansiyası DOMComponent və ya CompositeComponent ola bilər.

Əgər mürəkkəb applikasiyada daxili ağacın necə strukurlaşdığını görməkdə çətinlik çəkirsinizsə, React DevTools sizə təxmini strukturu göstərə bilər. Bu alətdə sahib instansiyaları boz rəngdə, kompozit instansiyaları isə bənövşəyi rəngdə göstərilir:

React DevTools ağacı

Refaktorinqı tamamlamaq üçün biz konteyner noduna bütün ağacı mount edən funksiyanı (ReactDOM.render() kimi) təqdim edəcəyik. Bu funksiya ReactDOM.render() kimi açıq instansiyanı qaytarır:

function mountTree(element, containerNode) {
 // Yuxarı səviyyədə olan daxili instansiyanı yaradın
 var rootComponent = instantiateComponent(element);

 // Yuxarı səviyyədə olan komponenti konteynerə mount edin
 var node = rootComponent.mount();
 containerNode.appendChild(node);

 // Komponentin təmin etdiyi açıq instansiyanı qaytarın
 var publicInstance = rootComponent.getPublicInstance();
 return publicInstance;
}

var rootEl = document.getElementById('root');
mountTree(<App />, rootEl);

Unmount Edilmə

İndi bizdə uşaqları və DOM nodlarını saxlayan daxili instansiyaların olduğundan biz unmount edilmə əməliyyatını tətbiq edə bilərik. Kompozit komponentlər üçün unmount çağırışları lifecycle metodunu çağırır və rekursiyaya davam edir.

class CompositeComponent {

 // ...

 unmount() {
  // Lazım olduqda lifecycle metodunu çağırın
  var publicInstance = this.publicInstance;
  if (publicInstance) {
   if (publicInstance.componentWillUnmount) {
    publicInstance.componentWillUnmount();
   }
  }

  // Tək render olunmuş elementi unmount edin
  var renderedComponent = this.renderedComponent;
  renderedComponent.unmount();
 }
}

DOMComponent sinfi isə hər uşağa unmount edilməsini bildirir:

class DOMComponent {

 // ...

 unmount() {
  // Bütün uşaqları unmount edin
  var renderedChildren = this.renderedChildren;
  renderedChildren.forEach(child => child.unmount());
 }
}

Praktikada, unmount olunan DOM komponentlərində olan hadisə işləyiciləri və kəşlər də silinir. Bu sənədi sadə saxlamaq üçün biz bu detallara baxmayacağıq.

Biz, unmountTree(containerNode) adlı yuxarı səviyyəli funksiya əlavə edə bilərik. Bu funksiya ReactDOM.unmountComponentAtNode() funksiyasına bənzəyir:

function unmountTree(containerNode) {
 // DOM nodundan daxili instansiyanı oxu:
 // (Bunun hələki işləmədiyindən biz bu dəyəri saxlamaq üçün mountTree() funksiyasını dəyişəcəyik.)
 var node = containerNode.firstChild;
 var rootComponent = node._internalInstance;

 // Ağacı unmount edib konteyneri təmizləyin
 rootComponent.unmount();
 containerNode.innerHTML = '';
}

Bunun işləməsi üçün biz DOM nodundan daxili ana instansiyasını oxumalıyıq. Biz, mountTree() funksiyasını dəyişib ana DOM noduna _internalInstance parametri əlavə edəcəyik. Əlavə olaraq, biz mountTree() funksiyasına mövcud ağacı dağıtmasını bildirəcəyik:

function mountTree(element, containerNode) {
 // Mövcud ağacı dağıdın
 if (containerNode.firstChild) {
  unmountTree(containerNode);
 }

 // Yuxarı səviyyədəki komponentin daxili instansiyasını yaradın
 var rootComponent = instantiateComponent(element);

 // Yuxarı səviyyədəki komponenti konteynerə mount edin
 var node = rootComponent.mount();
 containerNode.appendChild(node);

 // Daxili instansiyaya referansı saxlayın
 node._internalInstance = rootComponent;

 // Təmin olunan açıq instansiyanı qaytarın
 var publicInstance = rootComponent.getPublicInstance();
 return publicInstance;
}

İndi, unmountTree() funksiyasını icra etdikdə və ya mountTree() funksiyasını bir neçə dəfə çağırdıqda köhnə ağac silinəcək və komponentlərin componentWillUnmount() lifecycle metodu çağrılacaq.

Yeniləmə

Əvvəlki bölmədə unmount edilmə əməliyyatını tətbiq etdik. Lakin, hər propun bütün ağacı mount və ya unmount etməsi React-i faydasız edə bilər. Rekonsilyatorun məqsədi DOM və state-i mümkün olduğu qədər saxlamaq üçün mövcud instansiyalardan istifadə etməkdir:

var rootEl = document.getElementById('root');

mountTree(<App />, rootEl);
// Mövcud DOM-dan istifadə etməlidir:
mountTree(<App />, rootEl);

Biz daxili instansiyanın kontraktına yeni funksiya əlavə edəcəyik. mount()unmount() funksiyalarından əlavə olaraq, DOMComponentCompositeComponent siniflərində receive(nextElement) adlı metod tətbiq edəcəyik:

class CompositeComponent {
 // ...

 receive(nextElement) {
  // ...
 }
}

class DOMComponent {
 // ...

 receive(nextElement) {
  // ...
 }
}

Bu funksiya nextElement-də olan məlumatlar əsasında komponenti (və uşaqlarını) ən yeni məlumatlar ilə yeniləyəcək.

Adətən, kodun bu hissəsi “virtual DOM diffing” adlanır. Lakin, əslində alqoritm daxili ağacda rekursiv olaraq gəzərək hər daxili intansiyaya yeniliyi qəbul etdirir.

Kompozit Komponentlərin Yenilənməsi

Kompozit komponent yeni element qəbul etdikdə componentWillUpdate() lifecycle funksiyası çağrılır.

Sonra, biz komponenti yeni proplar ilə yenidən render edir və sonrakı render olunan elementi qəbul edirik:

class CompositeComponent {

 // ...

 receive(nextElement) {
  var prevProps = this.currentElement.props;
  var publicInstance = this.publicInstance;
  var prevRenderedComponent = this.renderedComponent;
  var prevRenderedElement = prevRenderedComponent.currentElement;

  // Elementin *özünü* yeniləyin
  this.currentElement = nextElement;
  var type = nextElement.type;
  var nextProps = nextElement.props;

  // render()-in sonrakı nəticəsini tapın
  var nextRenderedElement;
  if (isClass(type)) {
   // Komponent sinfi
   // Lazım olduqda komponent lifecycle metodlarını çağırın
   if (publicInstance.componentWillUpdate) {
    publicInstance.componentWillUpdate(nextProps);
   }
   // Propları yeniləyin
   publicInstance.props = nextProps;
   // Yenidən render edin
   nextRenderedElement = publicInstance.render();
  } else if (typeof type === 'function') {
   // Komponent funksiyası
   nextRenderedElement = type(nextProps);
  }

  // ...

İndi, gəlin render olunan elementin type parametrinə baxaq. Əgər elementin son render zamanı type parametri dəyişməyibsə, komponenti yerində yeniləmək mümkündür.

Məsələn, əgər komponent ilk olaraq <Button color="red" />, ikinci dəfə isə <Button color="blue" /> şəkildə olursa, biz mövcud daxili intansiyaya yeni elementi receive() funksiyası ilə qəbul etməsini bildirə bilərik:

  // ...

  // Render olunan elementin tipi dəyişməyibsə,
  // mövcud komponent instansiyasını yenidən işlədib funksiyadan çıxın.
  if (prevRenderedElement.type === nextRenderedElement.type) {
   prevRenderedComponent.receive(nextRenderedElement);
   return;
  }

  // ...

Lakin, sonrakı render olunan elementin type parametri əvvəlki render olunanın parametrindən fərqlidirsə, biz daxili instansiyanı yeniləyə bilməyəcəyik. Məsələn, <button> elementi <input>-a çevrilə bilməz.

Əvəzinə, biz mövcud daxili instansiyanı unmount edib render olunan elementin tipi əsasında yeni element render etməliyik. Məsələn, əvvəl <button /> kimi render olunan komponent sonradan <input /> kimi render edilirsə, aşağıdakı proses baş verir:

  // ...

  // Əgər bu nöqtəyə çatmışıqsa, köhnə komponenti mount edib
  // yenisini mount edərək nodları əvəzləyəcəyik

  // Əvəz olunacaq köhnə nodu tapın
  var prevNode = prevRenderedComponent.getHostNode();

  // Köhnə uşağı unmount edib yeni uşağı mount edin
  prevRenderedComponent.unmount();
  var nextRenderedComponent = instantiateComponent(nextRenderedElement);
  var nextNode = nextRenderedComponent.mount();

  // Uşağa yeni referansı təyin edin
  this.renderedComponent = nextRenderedComponent;

  // Köhnə nodu yeni nod ilə əvəz edin
  // Qeyd: Bu kod render edici qurğuya aiddir və
  // ideal mühitdə CompositeComponent-dən kənarda olmalıdır:
  prevNode.parentNode.replaceChild(nextNode, prevNode);
 }
}

Kompozit komponentə yeni element gəldikdə rekonsilyator ya render olunan daxili instansiyaya yenilik göndərə bilər, ya da mövcud elementi unmount edib yeni element ilə əvəz edə bilər.

Əlavə olaraq, elementin key parametri dəyişdiyi zaman komponentin yeni element qəbul etmək əvəzinə yenidən mount ediləcək. Bu sənədin artıq mürəkkəb olduğundan biz bu sənəddə key parametrinin işlədilməsi kimi mürəkkəb əməliyyatdan danışmayacağıq.

Nəzərə alın ki, platformaya xas olan nodu tapıb yeniləmək üçün daxili instansiya kontraktına getHostNode() adlı funksiya əlavə etmək lazımdır. Bu funksiyanın tətbiqi hər iki sinif üçün sadədir:

class CompositeComponent {
 // ...

 getHostNode() {
  // Render olunan komponentə bu nodu təyin etməsini bildirin.
  // Bu funksiya kompozit komponentləri rekursiv olaraq gəzəcək.
  return this.renderedComponent.getHostNode();
 }
}

class DOMComponent {
 // ...

 getHostNode() {
  return this.node;
 } 
}

Sahib Komponentlərin Yenilənməsi

DOMComponent kimi Sahib komponentlərin yenilənməsi fərqli formada tətbiq olunur. Bu komponentlər element qəbul etdikdə platformaya xas olan görünüşləri yeniləməlidirlər. Məsələn, React DOM-da DOM atributları yenilənir:

class DOMComponent {
 // ...

 receive(nextElement) {
  var node = this.node;
  var prevElement = this.currentElement;
  var prevProps = prevElement.props;
  var nextProps = nextElement.props;  
  this.currentElement = nextElement;

  // Köhnə atributları silin.
  Object.keys(prevProps).forEach(propName => {
   if (propName !== 'children' && !nextProps.hasOwnProperty(propName)) {
    node.removeAttribute(propName);
   }
  });
  // Yeni atributları təyin edin.
  Object.keys(nextProps).forEach(propName => {
   if (propName !== 'children') {
    node.setAttribute(propName, nextProps[propName]);
   }
  });

  // ...

Atributları yenilədikdən sonra sahib komponentlər uşaqları da yeniləməlidirlər. Kompozit komponentlərdən fərqli olaraq sahib komponentlərdə birdən çox uşaq ola bilər.

Aşağıdakı sadələşmiş nümunədə daxili instansiyaların massivindən istifadə edərək massivin hər elementinin qəbul etdiyi type parametrinin eyni olmasından asılı olaraq yeniləyəcək və ya əvəzləyəcəyik. Əsl rekonsilyatorda key parametri əsasında elementlərin sırası da izlənilir, amma biz bu mövzunu bu sənəddə danışmayacağıq.

Biz, uşaqların DOM əməliyyatlarını massivə yığıb bu əməliyyatları dəstə şəklində icra edəcəyik:

  // ...

  // Bunlar React elementlərinin massivləridir:
  var prevChildren = prevProps.children || [];
  if (!Array.isArray(prevChildren)) {
   prevChildren = [prevChildren];
  }
  var nextChildren = nextProps.children || [];
  if (!Array.isArray(nextChildren)) {
   nextChildren = [nextChildren];
  }
  // Bunlar daxili instansiyaların massivləridir:
  var prevRenderedChildren = this.renderedChildren;
  var nextRenderedChildren = [];

  // Uşaqların üzərindən iterasiya etdiyimiz zaman bu əməliyyatları massivə əlavə edəcəyik.
  var operationQueue = [];

  // Qeyd: Aşağıdakı bölmə həddindən artıq çox sadələşdirilib!
  // Burada yerlərin dəyişikliyi, uşaqlarda boşluqların olması və ya açarlar yoxlanılmır.
  // Bu nümunədə axının icmalı göstərildiyindən detallı xüsusiyyətlər göstərilmir.

  for (var i = 0; i < nextChildren.length; i++) {
   // Bu uşağın mövcud daxili instansiyasını qəbul etməyə çalışın
   var prevChild = prevRenderedChildren[i];

   // Bu indeksdə daxili instansiya olmadıqda
   // uşaq, massivin sonuna əlavə olunacaq. Yeni daxili
   // instansiya yaradıb mount edərək yeni noddan istifadə edin
   if (!prevChild) {
    var nextChild = instantiateComponent(nextChildren[i]);
    var node = nextChild.mount();

    // Nodun əlavə olunacağını bildirin
    operationQueue.push({type: 'ADD', node});
    nextRenderedChildren.push(nextChild);
    continue;
   }

   // Elementin tipləri eyni olduqda instansiyanı yeniləmək mümkündür.
   // Məsələn, <Button size="small" /> yenilənərək
   // <Button size="large" /> elementinə çevrilə bilər,
   // amma <App /> elementinə çevrilə bilməz.
   var canUpdate = prevChildren[i].type === nextChildren[i].type;

   // Əgər mövcud instansiyanı yeniləyə bilmiriksə, instansiya unmount edilməli
   // və yeni instansiya yerinə mount edilməlidir.
   if (!canUpdate) {
    var prevNode = prevChild.getHostNode();
    prevChild.unmount();

    var nextChild = instantiateComponent(nextChildren[i]);
    var nextNode = nextChild.mount();

    // Nodların əvəzlənəcəyini bildirin
    operationQueue.push({type: 'REPLACE', prevNode, nextNode});
    nextRenderedChildren.push(nextChild);
    continue;
   }

   // Əgər mövcud daxili instansiyanı yeniləyə biliriksə,
   // yeni elementləri qəbul edərək bu elementlərin
   // yenilənəcəyini bildirin
   prevChild.receive(nextChildren[i]);
   nextRenderedChildren.push(prevChild);
  }

  // Ən sonda mövcud olmayan elementləri silin:
  for (var j = nextChildren.length; j < prevChildren.length; j++) {
   var prevChild = prevRenderedChildren[j];
   var node = prevChild.getHostNode();
   prevChild.unmount();

   // Nodun silinməsini bildirin
   operationQueue.push({type: 'REMOVE', node});
  }

  // Render olunan uşaqların siyahısını yenilənən versiya ilə əvəzləyin.
  this.renderedChildren = nextRenderedChildren;

  // ...

Ən son addımda DOM əməliyyatlarını icra edin. Əsl rekonsilyatorda sıralamaların tətbiq edildiyindən əsl kod daha da mürəkkəbdir:

  // ...

  // Əməliyyat növbəsini emal edin.
  while (operationQueue.length > 0) {
   var operation = operationQueue.shift();
   switch (operation.type) {
   case 'ADD':
    this.node.appendChild(operation.node);
    break;
   case 'REPLACE':
    this.node.replaceChild(operation.nextNode, operation.prevNode);
    break;
   case 'REMOVE':
    this.node.removeChild(operation.node);
    break;
   }
  }
 }
}

İndi, sahib komponentlərin yenilənməsi işləyəcək.

Yuxarı Səviyyəli Yeniləmələr

CompositeComponentDOMComponent siniflərində receive(nextElement) metodunu tətbiq etdikdən sonra yuxarı səviyyəli mountTree() funksiyasında element tipinin eyni olduğu zaman yeniləyici funksiyadan istifadə etməsini bildirəcəyik:

function mountTree(element, containerNode) {
 // Mövcud ağacın olduğunu yoxlayın
 if (containerNode.firstChild) {
  var prevNode = containerNode.firstChild;
  var prevRootComponent = prevNode._internalInstance;
  var prevElement = prevRootComponent.currentElement;

  // Əgər mümkündürsə, mövcud ana komponentdən istifadə edin
  if (prevElement.type === element.type) {
   prevRootComponent.receive(element);
   return;
  }

  // Əks halda mövcud ağacı silin
  unmountTree(containerNode);
 }

 // ...

}

İndi, mountTree() funksiyasını eyni ağac ilə çağırdıqda mövcud element silinməyəcək:

var rootEl = document.getElementById('root');

mountTree(<App />, rootEl);
// Reuses the existing DOM:
mountTree(<App />, rootEl);

React-in daxili sadələşmiş formada belə işləyir.

Biz Nələri Əhatə Etmədik

Bu sənəddəki kod əsl kodun sadələşmiş formasıdır. Biz aşağıdakı xüsusiyyətlərdən danışmadıq:

 • Komponentlər null render edə bilirlər və rekonsilyator massivlərdə və render olunmuş nəticədə “boş dəliklər” ilə də işləyə bilir.
 • Rekonsilyator, elementlərin key atributunu oxuyaraq massivdə olan elementlərin hansı daxili instansiyalara aid olduğunu təyin edə bilir. React-in tətbiqinin mürəkkəbliyinin böyük hissəsi bunun ilə əlaqəlidir.
 • Kompozit və sahib instansiya siniflərindən əlavə “mətn” və “boş” komponentlər də mövcuddur. Bu komponentlər mətn nodlarını və null render edildikdə “boş dəlikləri” təmsil edirlər.
 • Render edici qurğular sahib instansiya sinfini rekonsilyatora göndərmək üçün inyeksiyadan istifadə edirlər. Məsələn, React DOM qurğusu rekonsilyatora daxili sahib instansiyasının tətbiqi üçün ReactDOMComponent sinfindən istifadə etməyi bildirir.
 • Uşaqların siyahısını yeniləmək üçün işlədilən məntiq ReactMultiChild adlı miksində saxlanılır. Bu miksin, React DOM və React Native-in daxili sahib instansiya siniflərinin tətbiqində işlədilir.
 • Rekonsilyatorda kompozit komponentlərdə istifadə edilən setState() funksiyası da tətbiq edilir. Hadisə işləyicilərində çağrılan yeniləmələr dəstələnərək tək yeniləmə əməliyyatında icra olunur.
 • Rekonsilyator, kompozit və sahib komponentlərə ref-lərin qoşulub silinməsini də icra edir.
 • DOM hazır olduqdan sonra çağrılan componentDidMount()componentDidUpdate() kimi lifecycle metodları “callback növbələrinə” yığılaraq tək dəstədə icra olunurlar.
 • Cari yenilik haqqında olan məlumatlar “tranzaksiya” adlı daxili obyektdə yerləşdirilir. Tranzaksiyalar, gözlənilən lifecycle metodlarını, xəbərdarlıqlar üçün cari DOM-da olan dəyişiklikləri və yeniləməyə aid olan digər “qlobal” məlumatları saxlamaq üçün faydalıdır. Əlavə olaraq tranzaksiyalar React-in yeniləmələrdən sonra “təmizləmə işlərini” aparacağını təmin edir. Məsələn, React DOM-un təmin etdiyi tranzaksiya sinfi yenilikdən sonra anket sahəsinin vəziyyətini bərpa edir.

Koda Atlamaq

 • ReactMount sinfində bu sənəddə olan mountTree()unmountTree() kimi funksiyalar saxlanılır. Bu funksiyalar yuxarı səviyyəli komponentlərin mount və unmount olunmasını icra edirlər. Bu funksiyaların React Native analoqu ReactNativeMount faylında saxlanılır.
 • ReactDOMComponent sinfi bu sənəddə olan DOMComponent sinfini bildirir. Burada React DOM render edici qurucusunu sahib komponent sinfi tətbiq olunur. Bu sinfin React Native analoqu ReactNativeBaseComponent sinfidir.
 • ReactCompositeComponent sinfi bu sənəddə olan CompositeComponent sinfini bildirir. Burada istifadəçi tərəfindən çağrılan komponentlər üzərində işlənilir və bu komponentlərin state-i saxlanılır.
 • instantiateReactComponent funksiyasında elementi yaratmaq üçün lazım olan düzgün daxili instansiya sinfi seçilir. Bu funksiya bu sənəddə olan instantiateComponent() funksiyasının ekvivalentidir.
 • ReactReconciler sinfi mountComponent(), receiveComponent()unmountComponent() funksiyalarını əhatə edir. Burada daxili instansiyaların tətbiqləri çağrılır. Əlavə olaraq, burada daxili instansiyalar arasında paylaşılan kodların tətbiqləri saxlanılır.
 • ReactChildReconciler sinfində elementlərin key parametrindən asılı olaraq uşaqların mount edilməsi, yenilənməsi və unmounting edilməsi tətbiq olunur.
 • ReactMultiChild sinfində uşaqların əlavə edilməsi, silinməsi və sıralanması kimi əməliyyatları üçün render edici qurğudan müstəqil olan əməliyyat növbələnməsi tətbiq olunur.
 • Köhnə səbəblərə görə React kodunda mount(), receive()unmount() funksiyalarının mountComponent(), receiveComponent()unmountComponent() kimi adlandırıldığına baxmayaraq bu funksiyalarda elementlər qəbul edilir.
 • Daxili instansiyaların parametrləri altdan xətt ilə başlayır (məsələn, _currentElement). Bu dəyişənlər kodda yalnız oxuna bilən açıq sahələr kimi qəbul olunur.

Gələcək İstiqamətlər

Stack rekonsilyatorunun sinxron olması və işləri hissələrə parçalaya bilməməsi kimi məhdudiyyətləri var. Bu səbəbdən biz tam fərqli arxitektura ilə tətbiq olunan yeni Fiber rekonsilyatoru üzərində işləyirik. Gələcəkdə biz stack rekonsilyatorunu bu yeni rekonsilyator ilə əvəzləmək istəyirik. Lakin, bizim buna çatmamız üçün hələ vaxt lazımdır.

Sonrakı Addımlar

React təkmilləşməsində istifadə etdiyimiz rəhbər prinsiplər haqqında məlumat almaq üçün sonrakı bölməyə baxın.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin