We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Profayler API-ı

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React:

React applikasiyasının hansı tezlikdə render edilməsini və render edilmənin “qiymətini” ölçmək üçün Profiler-dən istifadə edilir. Bu alət applikasiyanın yavaş işləyən və memoizasiya kimi optimallaşdırmalardan faydalana bilən hissələrini tapmaq üçün işlədilir.

Qeyd:

Profayl etmə əməliyyatının applikasiyaya ağırlıq verə bildiyindən bu xüsusiyyətlər produksiya qurulmasında söndürülür.

Produksiyada profayl edə bilmək üçün React-də profayl etməyə imkan yaradan produksiya qurulması var. Bu qurulma haqqında əlavə məlumat üçün fb.me/react-profiling səhifəsinə baxın.

İstifadəsi

React ağacının istənilən yerini profayl edə bilmək üçün istənilən yerə Profayler əlavə etmək mümkündür. Bu komponent iki prop qəbul edir: id (mətn) və onRender callback-i (funksiya). onRender callback-i ağacda olan həs hansı bir komponent, yeniliyi “commit” etdiyi zaman çağrılır.

Məsələn, Navigation komponentini və uşaqlarını profayl etmək üçün:

render(
 <App>
  <Profiler id="Navigation" onRender={callback}>   <Navigation {...props} />
  </Profiler>
  <Main {...props} />
 </App>
);

Applikasiyanın fərqli hissələrini profayl etmək üçün bir neçə Profiler komponentindən istifadə etmək mümkündür:

render(
 <App>
  <Profiler id="Navigation" onRender={callback}>   <Navigation {...props} />
  </Profiler>
  <Profiler id="Main" onRender={callback}>   <Main {...props} />
  </Profiler>
 </App>
);

Eyni ağaca bir neçə Profiler komponenti əlavə etmək mümkündür:

render(
 <App>
  <Profiler id="Panel" onRender={callback}>   <Panel {...props}>
    <Profiler id="Content" onRender={callback}>     <Content {...props} />
    </Profiler>
    <Profiler id="PreviewPane" onRender={callback}>     <PreviewPane {...props} />
    </Profiler>
   </Panel>
  </Profiler>
 </App>
);

Qeyd

Profiler-in yüngül komponent olduğuna baxmayaraq bu komponenti yalnız lazım olduqda işlədin. Bu komponentin hər istifadəsi CPU və yaddaşa ağırlıq verə bilər.

onRender Callback-i

Profiler komponenti onRender funksiyası propunu tələb edir. Profayl olunan ağacda hər hansı bir komponent, yeniliyi “commit” etdikdə bu funksiya çağrılır. Bu funksiyanın render edilən elementi və render zamanını təsvir edən parametrləri var.

function onRenderCallback(
 id, // commit olunan Profayler ağacının "id" propu
 phase, // "mount" (ağac yeni əlavə edildikdə) və ya "update" (yenidən render edildikdə)
 actualDuration, // Commit olunan yeniliyi render etmək üçün sərf olunan zaman
 baseDuration, // memoizasiyasız bütün ağacın render olunmasına sərf olunan zaman
 startTime, // Yeniliyi render etmənin başlama vaxtı
 commitTime, // Yeniliyin commit olunma vaxtı
 interactions // Bu yeniliyə aid olan interaksiyalar siyahısı
) {
 // Render vaxtlarını aqreqat və ya loq edin...
}

Gəlin hər arqumentə ayrılıqda baxaq:

 • id: string - Commit olunan Profayler ağacının “id” propu. Bir neçə profayler işlədildikdə ağacın hansı hissəsinin commit olunduğunu müəyyənləşdirmək üçün işlədilir.
 • phase: "mount" | "update" - Ağacın ilk dəfə mount olunmasını, və ya proplar, state, və ya hooklar əsasında yenidən render edildiyini müəyyənləşdirir.
 • actualDuration: number - Cari yenilik üçün Profiler-i və uşaqlarını render etmək üçün sərf olunan zaman. Bu dəyər ağacın memoizasiyadan necə istifadə etdiyini göstərir (məsələn, React.memo, useMemo, shouldComponentUpdate). İdeal olaraq, uşaqların spesifik prop dəyişikləri əsasında yeniləndiyini nəzərə alsaq bu dəyər ilkin mount-dan sonra kəskin azalmalıdır.
 • baseDuration: number - Profiler ağacında olan bütün komponentlərin render olunduğu ən sonuncu renderə sərf olunan zaman. Bu dəyər renderin ən pis qiymətini hesablayır (məsələn, ilkin mount zamanı və ya memoizasiyasız ağac).
 • startTime: number - Cari yeniliyi render etmənin başlama vaxtı.
 • commitTime: number - Cari yeniliyin commit olunduğu vaxt. Bu dəyər commit-də olan bütün profaylerlər arasında paylaşılır (lazım olduqda bu dəyəri qruplamaq olar).
 • interactions: Set - Yeniliyin planlaşdırılmasına səbəb olan “interaksiyaların” siyahısı (məsələn, render və ya setState çağrıldıqda).

Qeyd

Yenilikləri müəyyənləşdirmək üçün interaksiyalardan istifadə edə bilərsiniz. Lakin, bu API hələ ki, eksperimentaldır.

Əlavə məlumat üçün fb.me/react-interaction-tracing səhifəsinə baxın.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin