We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Test Etmə Reseptləri

React komponentləri üçün çox işlədilən test etmə nümunələri.

Qeyd:

Bu səhifədə Jest test icra edicisinin istifadə edildiyi fərz edilir. Fərqli test icra edicisindən istifadə edirsinizsə, API-ı dəyişmək lazım ola bilər. Lakin, həllin ümumilikdə forması eyni qalacaq. Test etmə mühitini quraşdırmaq üçün Test Etmə Mühitləri səhifəsinə baxın.

Bu sahifədə əsasən funksiya komponentlərindən istifadə edəcəyik. Lakin, burada göstərilən test etmə strategiyalarının tətbiq detallarından asılı olmadığından eyni testlər sinif komponnetlərində də işləyəcək.


Quraşdırma/Sökülmə

DOM hadisələrinin düzgün işləməsi üçün testdə React ağacını document-ə qoşulan DOM elementinə render etmək lazımdır. Test bitdikdə isə ağacı document-dən silmək istəyirik.

Adətən, bu əməliyyatlar, beforeEachafterEach bloklarından icra olunur. Bu bloklar hər test zamanı çağrılıb effektlərin hər test üçün ayrılmasına imkan yaradır:

import { unmountComponentAtNode } from "react-dom";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // DOM elementini render hədəfi kimi təyin edin 
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // Test bitdikdə təmizlik işləri aparın
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

Siz fərqli yol ilə də bunu edə bilərsiniz. Lakin, testin uğursuz olduğuna baxmayaraq təmizlik işi icra olunmalıdır. Əks halda, testlər “sızıcı” olub bir-birinin davranışlarına təsir edə bilir. Bu səbəbdən, testlərin debaq edilməsi çətinləşə bilər.


act()

UI testlər yazdıqda render etmə, istifadəçi hadisələri və ya məlumat yüklənməsi kimi tapşırıqlar istifadəçi interfeysi ilə interaksiya “vahidi” kimi nəzərə alına bilər. Bu “vahidlərə” aid bütün yeniliklərin iddiaların təsdiqindən öncə emal edilib DOM-a tətbiq edilməsi üçün react-dom/test-utils paketində köməkçi act() funksiyası təmin olunur:

act(() => {
 // Komponentləri render et
});
// İddiaları təsdiq et

Bu köməkçi funksiya, testləri real istifadəçilərin applikasiyanı istifadə etməsinə yaxınlaşdırır. Bu bölmədə olan bütün nümunələrdə davranışları siğortalamaq üçün act() köməkçisindən istifadə edirik.

act() köməkçisinin birbaşa istifadəsi verbose ola bilər. Bu köməkçini hər dəfə yazmamaq üçün köməkçi funksiyalarını act() ilə əhatə edən React Testing Library kimi kitabxanalardan istifadə edə bilərsiniz.

Qeyd:

act köməkçisinin adı Arrange-Act-Assert pattern-indən gəlir.


Render Etmə

Komponentin verilən proplar əsasında düzgün render edildiyini yoxlaya bilərsiniz. Prop əsasında mesaj render edən komponentə baxaq:

// hello.js

import React from "react";

export default function Hello(props) {
 if (props.name) {
  return <h1>Salam, {props.name}!</h1>;
 } else {
  return <span>Salam, qərib insan</span>;
 }
}

Bu komponent üçün testi aşağıdakı formada yaza bilərik:

// hello.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";

import Hello from "./hello";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // DOM elementini render hədəfi kimi təyin edin
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // Test bitdikdə təmizlik işləri aparın
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("renders with or without a name", () => {
 act(() => {  render(<Hello />, container); }); expect(container.textContent).toBe("Salam, qərib insan");
 act(() => {
  render(<Hello name="İlkin" />, container);
 });
 expect(container.textContent).toBe("Salam, İlkin!");

 act(() => {
  render(<Hello name="Cəmilə" />, container);
 });
 expect(container.textContent).toBe("Salam, Cəmilə!");
});

Məlumatların Yüklənməsi

Testlərdə real API işlətmək əvəzinə sorğuları dummy məlumat ilə mok edə bilərsiniz. Məlumat yüklənməsini “saxta” məlumat ilə mok etdikdə backend-dən asılılığın olmadığından testlərin API-a görə uğursuz başa çatmasının qarşısı alınır və testlərin sürəti artır. Qeyd: Applikasiyanın bütünlükdə işləməsini yoxlamaq üçün bəzi testlərdə “end-to-end” freymvorkundan istifadə edə bilərsiniz.

// user.js

import React, { useState, useEffect } from "react";

export default function User(props) {
 const [user, setUser] = useState(null);

 async function fetchUserData(id) {
  const response = await fetch("/" + id);
  setUser(await response.json());
 }

 useEffect(() => {
  fetchUserData(props.id);
 }, [props.id]);

 if (!user) {
  return "yüklənir...";
 }

 return (
  <details>
   <summary>{user.name}</summary>
   Yaş: <strong>{user.age}</strong>
   <br />
   Adres: {user.address}
  </details>
 );
}

Yuxarıdakı komponenti aşağıdakı formada test edə bilərik:

// user.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";
import User from "./user";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // DOM elementini render hədəfi kimi təyin edin
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // Test bitdikdə təmizlik işləri aparın
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("renders user data", async () => {
 const fakeUser = {  name: "Joni Baez",  age: "32",  address: "123, Charming Avenue" }; jest.spyOn(global, "fetch").mockImplementation(() =>  Promise.resolve({   json: () => Promise.resolve(fakeUser)  }) );
 // Həll olunan promise-ləri tətbiq etmək üçün act-in asinxron versiyasından istifadə edin
 await act(async () => {
  render(<User id="123" />, container);
 });

 expect(container.querySelector("summary").textContent).toBe(fakeUser.name);
 expect(container.querySelector("strong").textContent).toBe(fakeUser.age);
 expect(container.textContent).toContain(fakeUser.address);

 // Testlərin tam ayrılması üçün moku silin global.fetch.mockRestore();});

Modulların Mok Edilməsi

Bəzi modullar test mühitində yaxşı işləməyə bilər və ya test üçün vacib olmaya bilər. Modulları dummy əvəzetmələri ilə mok edərək testlərin yazılmasını asanlaşdıra bilərsiniz.

3-cü tərəfin GoogleMap komponentindən istifadə edən Contact komponentinə baxaq:

// map.js

import React from "react";

import { LoadScript, GoogleMap } from "react-google-maps";
export default function Map(props) {
 return (
  <LoadScript id="script-loader" googleMapsApiKey="YOUR_API_KEY">
   <GoogleMap id="example-map" center={props.center} />
  </LoadScript>
 );
}

// contact.js

import React from "react";
import Map from "./map";

export default function Contact(props) {
 return (
  <div>
   <address>
    {props.name} ilə{" "}
    <a data-testid="email" href={"mailto:" + props.email}>
     email
    </a>
    və ya <a data-testid="site" href={props.site}>
     veb səhifə
    </a> ilə əlaqə saxlayın.
   </address>
   <Map center={props.center} />
  </div>
 );
}

Bu komponenti testlərdə yükləmək istəmədikdə asılılığı dummy komponentə mok edib testləri icra edə bilərik:

// contact.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";

import Contact from "./contact";
import MockedMap from "./map";

jest.mock("./map", () => { return function DummyMap(props) {  return (   <div data-testid="map">    {props.center.lat}:{props.center.long}   </div>  ); };});
let container = null;
beforeEach(() => {
 // DOM elementini render hədəfi kimi təyin edin
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // Test bitdikdə təmizlik işləri aparın
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("should render contact information", () => {
 const center = { lat: 0, long: 0 };
 act(() => {
  render(
   <Contact
    name="Joni Baez"
    email="test@example.com"
    site="http://test.com"
    center={center}
   />,
   container
  );
 });

 expect(
  container.querySelector("[data-testid='email']").getAttribute("href")
 ).toEqual("mailto:test@example.com");

 expect(
  container.querySelector('[data-testid="site"]').getAttribute("href")
 ).toEqual("http://test.com");

 expect(container.querySelector('[data-testid="map"]').textContent).toEqual(
  "0:0"
 );
});

Hadisələr

Biz, real DOM hadisələrini DOM elementlərinə göndərib nəticəni təsdiq etməyi tövsiyə edirik. Toggle adlı komponentə baxaq:

// toggle.js

import React, { useState } from "react";

export default function Toggle(props) {
 const [state, setState] = useState(false);
 return (
  <button
   onClick={() => {
    setState(previousState => !previousState);
    props.onChange(!state);
   }}
   data-testid="toggle"
  >
   {state === true ? "Söndür" : "Yandır"}
  </button>
 );
}

Bunun üçün testləri aşağıdakı kimi yaza bilərsiniz:

// toggle.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";

import Toggle from "./toggle";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // DOM elementini render hədəfi kimi təyin edin
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);});
afterEach(() => {
 // Test bitdikdə təmizlik işləri aparın
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("changes value when clicked", () => {
 const onChange = jest.fn();
 act(() => {
  render(<Toggle onChange={onChange} />, container);
 });

 // düymə elementini tapıb bəzi düymə tıklamaları edin
 const button = document.querySelector("[data-testid=toggle]");
 expect(button.innerHTML).toBe("Yandır");

 act(() => {
  button.dispatchEvent(new MouseEvent("click", { bubbles: true }));
 });
 expect(onChange).toHaveBeenCalledTimes(1);
 expect(button.innerHTML).toBe("Söndür");

 act(() => {
  for (let i = 0; i < 5; i++) {
   button.dispatchEvent(new MouseEvent("click", { bubbles: true }));
  } });

 expect(onChange).toHaveBeenCalledTimes(6);
 expect(button.innerHTML).toBe("Yandır");
});

Fərqli DOM elementləri və parametrləri haqqında MDN-dən oxuya bilərsiniz. Nəzərə alın ki, hadisənin React dinləyicisinə çatması üçün hər hadisəyə { bubbles: true } parametri əlavə edin. Əks halda, React, hadisələri avtomatik olaraq kök elementə.

Qeyd:

Hadisələrin çağrılması üçün React Testing Library kitabxanasında daha qısa köməkçi funksiyası var.


Taymerlər

Hər hansı bir işin gələcəkdə icra edilməsi üçün kodda setTimeout kimi taymer funksiyalarından istifadə edilə bilər. Aşağıdakı nümunədə, çox seçimli panel, seçim gözləyir və 5 saniyə ərzində seçim edilmədikdə vaxt bitir:

// card.js

import React, { useEffect } from "react";

export default function Card(props) {
 useEffect(() => {
  const timeoutID = setTimeout(() => {
   props.onSelect(null);
  }, 5000);
  return () => {
   clearTimeout(timeoutID);
  };
 }, [props.onSelect]);

 return [1, 2, 3, 4].map(choice => (
  <button
   key={choice}
   data-testid={choice}
   onClick={() => props.onSelect(choice)}
  >
   {choice}
  </button>
 ));
}

Jest-in taymer moklarından istifadə edərək bu komponentin fəqrli vəziyyətlərini test edə bilərik.

// card.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";

import Card from "./card";
let container = null;
beforeEach(() => {
 // DOM elementini render hədəfi kimi təyin edin
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
 jest.useFakeTimers();
});

afterEach(() => {
 // Test bitdikdə təmizlik işləri aparın
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
 jest.useRealTimers();
});

it("should select null after timing out", () => {
 const onSelect = jest.fn();
 act(() => {
  render(<Card onSelect={onSelect} />, container);
 });

 // zamanı 100ms qabağa çəkin act(() => {
  jest.advanceTimersByTime(100);
 });
 expect(onSelect).not.toHaveBeenCalled();

 // sonra, zamanı 5 saniyə qabağa çəkin act(() => {
  jest.advanceTimersByTime(5000);
 });
 expect(onSelect).toHaveBeenCalledWith(null);
});

it("should cleanup on being removed", () => {
 const onSelect = jest.fn();
 act(() => {
  render(<Card onSelect={onSelect} />, container);
 });
 act(() => {
  jest.advanceTimersByTime(100);
 });
 expect(onSelect).not.toHaveBeenCalled();

 // applikasiyanı unmount edin
 act(() => {
  render(null, container);
 });
 act(() => {
  jest.advanceTimersByTime(5000);
 });
 expect(onSelect).not.toHaveBeenCalled();
});

it("should accept selections", () => {
 const onSelect = jest.fn();
 act(() => {
  render(<Card onSelect={onSelect} />, container);
 });

 act(() => {
  container
   .querySelector("[data-testid='2']")
   .dispatchEvent(new MouseEvent("click", { bubbles: true }));
 });

 expect(onSelect).toHaveBeenCalledWith(2);
});

Siz saxta taymerlərin işləməsini istənilən testdə aktivləşdirə bilərsiniz. Yuxarıdakı nümunədə, jest.useFakeTimers() funksiyasını çağıraraq saxta taymerləri aktivləşdirdik. Bu taymerlərin əsas üstünlüyü testlərin beş saniyə gözləməməsi və komponentin daha qarışıq olmamasıdır.


Snəpşotların Test Edilməsi

Jest kimi freymvorklarda toMatchSnapshot / toMatchInlineSnapshot funksiyalarından istifadə edərək məlumatların “snəpşotunu” saxlamaq mümkündür. Bu funksiyalar ilə render olunan komponentin nəticəsini “yadda saxlayıb” bu komponentdə olan dəyişikliyin snəpşotda da olmasını siğortalaya bilərik.

Aşağıdakı nümunədə, komponenti render edib render olunan HTML-i eynisətrli snapşot kimi yadda saxlamadan öncə pretty paketi ilə format edirik:

// hello.test.js, again

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";
import pretty from "pretty";

import Hello from "./hello";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // DOM elementini render hədəfi kimi təyin edin
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // Test bitdikdə təmizlik işləri aparın
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("should render a greeting", () => {
 act(() => {
  render(<Hello />, container);
 });

 expect(  pretty(container.innerHTML) ).toMatchInlineSnapshot(); /* ... Jest tərəfindən avtomatik doldurulur ... */
 act(() => {
  render(<Hello name="Jenny" />, container);
 });

 expect(
  pretty(container.innerHTML)
 ).toMatchInlineSnapshot(); /* ... Jest tərəfindən avtomatik doldurulur ... */

 act(() => {
  render(<Hello name="Margaret" />, container);
 });

 expect(
  pretty(container.innerHTML)
 ).toMatchInlineSnapshot(); /* ... Jest tərəfindən avtomatik doldurulur ... */
});

Snapşot işlətmək əvəzinə xüsusi iddialar etmək daha faydalıdır. Bu testlərin tətbiq detallarından asılı olub tez-tez sındığından komandalar snəpşot testlərindən bezə bilərlər. Bəzi uşaq komponentləri mok edərək snapşotların ölçüsünü azaldıb bu faylların kod icmalında oxunmasını artıra bilərik.


Bir Neçə Render Etmə Qurğuları

Bəzi nadir hallarda, bir neçə render etmə qurğusundan istifadə edən komponenti render edə bilərsiniz. Məsələn, hər hansı bir kontenti render etmək üçün uşaq komponentdə ReactDOM.render-dən istifadə edən komponentdə react-test-renderer-dən istifadə edərək snapşot testləri icra edə bilərsiniz. Bu ssenaridə, hər render etmə qurğusuna məxsus act() ilə yenilikləri əhatə edə bilərsiniz.

import { act as domAct } from "react-dom/test-utils";
import { act as testAct, create } from "react-test-renderer";
// ...
let root;
domAct(() => {
 testAct(() => {
  root = create(<App />);
 });
});
expect(root).toMatchSnapshot();

Nəsə Çatışmır?

Əgər hər hansı ümumi ssenari əhatə olunmayıbsa, sənədlər səhifəsinin issue tracker-indən bizə yazın.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin